Digital Disputas: Narkotikapolitikk og skadereduksjon. Dilemmaer i politiarbeid, rusbehandling og sprøyterom

Cand.polit Hilgunn Olsen ved Institutt for kriminologi og rettssosiologi vil forsvare sin avhandling for graden Ph.d: Narkotikapolitikk og skadereduksjon. Dilemmaer i politiarbeid, rusbehandling og sprøyterom

Bildet kan inneholde: skjerf, gul, nakke, mote tilbehør.

Hilgunn Olsen

Foto: Sturlason AS Polyfoto.

Det vil kun være mulig å delta på disputas via Zoom grunnet dagens smittesituasjon. 

Delta på disputasen her (åpner kl. 11:15)

Du kan laste ned zoom eller bruke nettleseren din.

En digital versjon av avhandlingen kan bestilles via e-mail til: k.h.paulsen@jus.uio.no

Opptak av prøveforelesningen finner du her fra 12. november. 

Bedømmelseskomité

  • Professor Helene Gundhus, Universitetet i Oslo (leder)
  • Lektor Esben Houborg, Universitetet i Aarhus (1. opponent)
  • Professor Paul Larsson, Politihøgskolen (2. opponent)

Leder av disputas

Dekan Ragnhild Hennum 

Veiledere

  • Professor Sveinung Sandberg  
  • Seniorforsker Kristin Buvik 

Sammendrag

Norsk narkotikapolitikk ved et veiskille

Narkotikapolitikkens dilemmaer
Denne avhandlingen handler om narkotikapolitikkens dilemmaer. En sterk straffetrussel og ressurskrevende sosialfaglig rusbehandling har ikke gitt ønskede resultater. Mange fortsetter å bruke illegale rusmidler, noen blir syke og dødeligheten er høy. Dette har åpnet for en skadereduksjonstenking med medisinsk tilsnitt. Mens totalavhold var utgangspunktet for norsk narkotikapolitikk har skadereduksjon nå tatt over som hovedmålsetting. Straffebudene står foreløpig uendret. Avhandlingen søker å besvare spørsmålet: Hvilke dilemma oppstår når narkotiske stoffer straffeforfølges samtidig som brukerne skal hjelpes?

Praktiske eksempler 
Narkotikapolitikk utformes ovenfra av myndighetene gjennom narkotikapolitiske dokumenter og straffebud. Narkotikapolitikk utformes samtidig nedenfra, av de praktiske utøverne av politikken. Både ovenfra- og nedenfra- perspektiver er nødvendige for å forstå narkotikapolitikkens dilemmaer. Narkotikapolitikkens praktiske dilemmaer synliggjøres i avhandlingen gjennom fire artikler som omhandler politiets arbeid med åpne russcener, rusbehandling og sprøyterom.

Narkotikapolitiske endringer
Avhandlingen knytter sammen og analyserer hendelser og historiske utviklingstrekk på narkotikafeltet som tidligere bare har blitt behandlet enkeltvis. Til sammen løfter jeg frem sentrale utviklingstrekk og dilemmaer i norsk narkotikapolitikk. Et hovedfunn er at skadereduserende tiltak med bruk av medisiner har økt på bekostning av sosialfaglige tiltak og bruk av straff. Dersom det foreliggende forslaget til rusreform vedtas vil bruken av straff svekkes ytterligere, mens sosialfaglige innsatser styrkes. 
 

 

Publisert 23. okt. 2020 14:52 - Sist endret 12. nov. 2020 21:29