English version of this page

Digital disputas: Kristina Kepinska Jakobsen

Cand.psych. Kristina Kepinska Jakobsen vil forsvare sin avhandling for graden Ph.d: Objektivitet og empati i avhør av fornærmede - en kvalitativ undersøkelse av norske politiavhør

Bildet kan inneholde: halskjede, ansikt, hår, yttertøy, smil.

Kristina Kepinska Jakobsen

Copyright: PHS

Disputasen vil være digital og man kan følge den direkte via zoom.

Informasjon om prøveforelesningen

Bedømmelseskomité

  • Professor Vidar Halvorsen, Universitetet i Oslo (leder)
  • Professor Malin Åkerström, Lunds Universitet (1. opponent)
  • Senior lektor Harriet Jakobsson Öhrn, Tidigare lektor vid Polishögskolan i Solna  (2. opponent) 

Leder av disputas

Prodekan Vibeke Blaker Strand 

Veileder

  • Professor Liv Finstad 

Sammendrag 

Objektivitet og empati i avhør av fornærmede

Formålet med politiavhør er å innhente pålitelig informasjon og politiet skal etterleve kravet om objektivitet i dette arbeidet. Samtidig er et avhør et møte mellom to personer og i politiets avhørsopplæring vektlegges det derfor at etterforskere skal skape kontakt med og utvise empati overfor avhørte.  Avhandlingens resultater peker på at etterforskere kan oppleve en rekke dilemmaer mellom å forene kravet til objektivitet med kravet til empati når de avhører fornærmede.

Avhandlingen består av et bokkapitel og tre empiriske artikler. Datamaterialet for de tre artikler er hentet fra en pågående større studie – «Terrorangrepet. Opplevelser og reaksjoner hos de som overlevde på Utøya» (Utøya-studien) – som gjennomføres av Nasjonalt Kunnskapssenter om Vold og Traumatisk Stress. Datamaterialet for de tre empiriske artiklene i avhandlingen består av 20 lyd- og bildeopptak av politiavhør av 20 ungdommer som var på Utøya den 22. juli 2011. Samt kvalitative intervjuer med de 18 etterforskerne som gjennomførte de 20 avhørene. I tillegg har jeg hatt tilgang til intervjuer av de avhørte ungdommene gjort i forbindelse med Utøya-studien, om deres opplevelse av å bli avhørt av politiet. 

`Objektive informasjonsinnhentere´ og `empatiske medmennesker´

I de tre empiriske artiklene har jeg og mine medforfattere analysert hvordan etterforskerne forstår deres rolle og hvordan de praktiserer de to begrepene.

Flere etterforskere beskrev seg selv som objektive informasjonsinnhentere, og fortalte at deres primære oppgave var å innhente pålitelig informasjon. Samtidig ønsket de å være medmennesker og utvise empati. En måte å håndtere dilemmaene mellom de to forståelser er en faseinndelt støtte, hvor avhører kan være et `empatisk medmenneske´ i starten og på slutten av et avhør, og `objektiv  informasjons-innhenter´,når avhørte forteller om selve hendelsen som etterforskes.

Resultatene viser at etterforskernes praktisering av objektivitet kan begrense deres mulighet til å kommentere det den fornærmede forteller. Det kan gjøre at etterforskerne i noen tilfeller virker distanserte under avhør. Samtidig ønsker de å utvise empati for den fornærmede, og det er mange eksempler på at etterforskerne viser forståelse og interesse for den avhørte. 

Implikasjoner for praksisfeltet

I avhandlingen argumenterer jeg for at fornærmede som gruppe må få større plass i avhørsopplæringen. Det innebærer økt fokus på fornærmedes opplevelse av prosessrettferdighet, og det innebærer økt bevisstgjøring av hvordan sentrale begreper som 'objektivitet' og 'empati' kan operasjonaliseres i avhør. 
 


 

Publisert 2. juni 2021 15:30 - Sist endret 12. mars 2022 00:46