English version of this page

Disputas: Elisabeth Myhre Lie

Cand.polit. Elisabeth Myhre Lie ved Institutt for kriminologi og rettssosiologi og Politihøgskolen vil forsvare sin avhandlingen "Annerledespolitiet. Idealer og dilemmaer i politiets forebyggende dialogarbeid" for graden ph.d.

Portrett Elisabeth Myhre Lie

Elisabeth Myhre Lie. Foto: Kristian Larsen

Disputasen vil bli streamet og noen av setene bak kandidaten og opponentene vil være synlige for de som ser på.

Lenke for å delta via zoom blir tilgjengelig HER

Tid og sted for prøveforelesningen 

Bedømmelseskomité

  • Professor emeritus Liv Finstad (leder) 
  • Professor David Wästerfors, Lunds universitet (1. opponent)
  • Professor Rolf Granér, Linnéuniversitetet (2. opponent)

Leder av disputas

  • Dekan Ragnhild Hennum 

Veileder

  •  Professor Heidi Mork Lomell

Sammendrag 

Forebyggende dialogarbeid 

Denne studien handler om det forebyggende dialogarbeid som utføres av Dialogpolitiet, radikaliseringskontaktene og PST. 
Dialogpolitiet har kontakt med arrangører av demonstrasjoner og arrangementer. Både radikaliseringskontaktene og PST gjennomfører forebyggende samtaler med personer man er bekymret for med henblikk på voldelig ekstremisme. 

Idealer og dilemmaer

Studien utforsker de ansattes blikk på deres forebyggende dialogarbeid, og analyserer idealer og dilemmaer man finner i informantenes fortellinger. Studien viser hvordan politiets rolleforståelse og yrkesidentitet påvirkes av ideen om den dialogiske politirollen.

Annerledes, men alltid politi

Informantene ser seg som dialogeksperter og deler en felles kulturell identitet som «annerledespoliti» i kontrast til det «vanlige» politiet. De arbeider med forebygging, der andre arbeider med bekjemping. De arbeider med dialog der andre arbeider med kontroll. De arbeider med å tilrettelegge for ytringer der andre arbeider med å avdekke lovbrudd.  Samtidig som de presenterer seg som et annerledes politi uttrykker de at de er «skikkelig politi». De er annerledes, men aldri noe annet enn politi. 

En fortsettelse, men også en fornying av politikultur

Informantene arbeider i spenningsfeltet mellom kravene i den ortodokse politikulturen om å være et «skikkelig politi», og forventingene fra seg selv og målgruppene om å være et annerledes politi. Det gjør at de opplever å stå i spennet mellom ulike logikker og lojaliteter. Den stadig skiftende perspektivtakningen skaper et nyansert, mangfoldig og til tider kontrastfullt syn på eget arbeid. Det gjør også at de konstruerer det som ser ut til å være en ny type dialogrolle i politiet, der de både representerer en fortsettelse, men også en fornying av politikulturen(e). 

Et demokratisk politi

Informantene ser seg som en viktig del av politiets demokratiske funksjon. De ser seg som ytringsfrihetens beskyttere for ekstreme, men lovlige ytringer. De er opptatt av at et samfunn må tåle de kaotiske, de høylytte, de som krenker andre. De ser det som avgjørende at man som politi verner om ytringsfriheten også når det opplevdes som vanskeligst. Som en av dem sa, «Jeg er helt uenig med dem, men jeg skal kjempe for deres rett til å ytre seg».

Studien tegner opp et ideal der politiet er en samarbeidspartner for grupper i samfunnet som ellers blir sett på som uønsket. Informantene er opptatt av at politiets praksis ikke bare skal forebygge og tilrettelegge for ytringsfrihet, men gjennomføres på en mest mulig inkluderende og beskyttende måte.  
 

Publisert 10. nov. 2022 13:52 - Sist endret 23. nov. 2022 12:11