English version of this page

Disputas: Nina Sunde

MSc Nina Sunde ved Institutt for kriminologi og rettssosiologi og Politihøgskolen vil forsvare avhandlingen «Konstruksjonen av digitale bevis. En studie av hvordan kognitive og menneskelige faktorer påvirker digitale bevis» for graden ph.d.

Original tittel: «Constructing digital evidence. A study on how cognitive and human factors affect digital evidence».

Portrett NIna Sunde

Nina Sunde. Foto: Silje Pilberg 

Disputasen vil bli streamet og noen av setene bak kandidaten og opponentene vil være synlige for de som ser på.

Delta på disputasen her 

Disputasen vil foregå på engelsk.

Tid og sted for prøveforelesningen 

Bedømmelseskomité

  • Professeor Heidi Mork Lomell, Universitetet i Oslo (leader)
  • Førsteamanuensis Kira Vrist Rønn, Syddanske Universitet (1. opponent)
  • Professor Eoghan Casey, Universitetet i Lausanne (2. opponent)

Leder av disputas

  • Prodekan Vibeke Blaker Strand 

Veiledere

  • Professor Helene O. Gundhus
  • ProfessorJohanne Yttri Dahl 
  • Associate Professor Fergus T. Toolan 
  • Dr. Itiel E. Dror

Sammendrag

Vi lever i et globalisert, digitalisert og sammenkoblet samfunn, hvor teknologi er vevd inn i så og si alle aspekter av våre sosiale relasjoner og aktiviteter. Handlinger, bevegelser og kommunikasjon legger igjen digitale spor, ofte uten aktørens viten eller innsats. Slike spor er også av stor betydning for å oppklare kriminalitet. Det er derfor essensielt at digitale spor samles inn, undersøkes, analyseres og presenteres på en måte som ivaretar deres bevisverdi og minimerer feilaktige og villedende resultater. Det er forsket mye på nye metoder, verktøy, prosesser og rammeverk for å håndtere ny teknologi eller nye måter å bruke teknologi på. Det finnes derimot relativt få empiriske studier av etterforskningspraksis blant politiets eksperter på digitale spor og bevis - politiets digital forensiske (DF) etterforskere. Avhandlingen bidrar til å fylle dette kunnskapshullet med ny innsikt om DF etterforskningspraksiser, med hovedvekt på hvordan bevisene analyseres og presenteres. En kombinasjon av forskningsmetoder er brukt for å besvare forskningsspørsmålet: Hvordan kan en bedre forståelse av DF etterforskernes rolle i konstruksjonen av digitale bevis i en straffesaksetterforskning gjøre det mulig å forhindre feil og sikre en rettferdig rettergang? Avhandlingen består av fem artikler som undersøker forskningsspørsmålet fra ulike perspektiv.

Datatekniske etterforskere er utsatt for bias

Avhandlingen viser at dataetterforsker kan bli påvirket av informasjon om saken uten betydning for undersøkelsen, for eksempel om hva slags kriminalitet andre etterforskere tror har skjedd eller deres antakelser om en mistenkts rolle i det straffbare forholdet. Dette er et viktig funn, siden slik informasjon lett tilflyter DF etterforskeren ved formidlingen av oppdrag og samarbeid under etterforskningen. Forskningen viser at denne informasjonen påvirket hvor mange spor DF etterforskerne fant, og at det er stor variasjon i hvordan de fortolket og konkluderte omkring funnene.

Digitale bevis er elastiske

Digitale bevis blir som regel oppfattet som objektive, verdinøytrale og pålitelige, og blir derfor gjerne tillagt stor vekt under etterforskningen og i retten. Avhandlingen viser at DF etterforsker påvirker de digitale sporenes verdi for forholdet som etterforskes gjennom hvordan de beskriver og framstiller sporene i sine rapporter. I noen tilfeller resulterer dette i feilaktige og villedende beskrivelser av de digitale bevisenes pålitelighet eller relevans for straffesaken, som kan føre til justisfeil og feilaktige domfellelser. Dette kan for eksempel være beskrivelser som peker i retning av mistenktes skyld eller utskyld, eller beskrivelser som framstiller beviset som mer sikkert enn det undersøkelsen egentlig gir grunnlag for. 

Avhandlingens funn er viktige for å i større grad forstå usikkerhetsmomentene som knytter seg til digitale spor og bevis, og for å kunne utvikle effektive kvalitetssikringstiltak for DF etterforskning som kan forhindre feil og styrke rettssikkerheten til de som etterforskes av politiet.

Publisert 2. nov. 2022 15:53 - Sist endret 28. nov. 2022 11:35