Selvforståelse og narrativer om tilbakefall til seksuallovbrudd

Ingeborgs prosjekt handler om hvordan personer med gjentatte fengselsdommer for seksuallovbrudd forstår sin egen tilbakefallsprosess.

Bildet kan inneholde: kvinne, hår, eiendom, blond, frisyre.

Ingeborg Sandbukt. Foto: UiO.

Om prosjektet

Personer dømt for seksuallovbrudd utgjør en stadig større andel av fengselspopulasjonen, dels på grunn av skjerpede straffer og dels på grunn av at andre straffereaksjoner enn fengsel i større grad tas i bruk ved mindre alvorlige lovbrudd. Tilbakefall blant personer dømt for seksuallovbrudd er imidlertid sjeldent, og da særlig tilbakefall til nye seksuallovbrudd. Samtidig møter denne gruppa en rekke utfordringer når de løslates fra fengsel. Det er få andre tidligere domfelte som bærer med seg et like stort stigma som personer som har en dom for seksuallovbrudd.

Gjennom kvalitative intervjuer med personer som er fengslet for seksuallovbrudd gjentatte ganger er målet er å bidra til ny kunnskap om tilbakefallsprosessen. Intervjuene vil ta for seg både sosiale faktorer, som nettverk og planer for tilbakeføring til samfunnet, og individuelle faktorer, som identitet, selvbilde og tro på egen mestring. Hvilke faktorer og mekanismer vurderer de selv som viktige eller utslagsgivende? Hva forsøkte de å oppnå? Hva fungerte ikke, og hva kunne eller burde vært gjort annerledes?

Mål

Avhandlingen skal leveres i 2024.

Finansiering

Ansatt ved Regionalt kompetansesenter for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri, Helse Sør-Øst (SIFER).

Publisert 1. des. 2020 10:15 - Sist endret 1. des. 2020 12:29