Grenseløs kriminalomsorg?

En studie av tverrfaglig samarbeid og brukermedvirkning mellom innsatte rusbrukere, fengselsbetjenter, miljøarbeidere og psykologer fra spesialisthelsetjenesten ved norske rusmestringsenheter.

Janne Helgesen. Foto: Privat.

Om prosjektet

De siste 20 årene er stadig flere rehabiliteringstiltak innført overfor rusbrukere i europeiske fengsler. Dette er både forklart med et behov for å gjøre noe med økt rusbruk og større helseproblemer hos innsatte, og for å møte et kriminalitetsproblem samtidig som man viser omsorg.

Innsatte rusbrukere i norske fengsler har de siste tiårene har fått økt rett til velferdstjenester, men til tross for dette ble det på begynnelsen av 2000-tallet slått fast at de hverken fikk den hjelpen de hadde behov for eller krav på. Dette bidro til at myndighetene ønsket å endre fengslenes ruspolitikk, og i perioden 2007–2013 opprettet 13 rusmestringsenheter i norske fengsler. Her skal innsatte rusbrukere få tilbud om behandling og rehabilitering som kan gi dem mestringserfaringer og ferdigheter med sikte på å få større autonomi, myndighet og kontroll over eget liv.

Rusmestringsenhetene har som mål å endre tidligere fangebehandling av innsatte rusbrukere, der nye organiserings- og samarbeidsformer er sentrale virkemidler.Dette antas å påvirke yrkesutøvelsen til fengselsbetjenter, miljøarbeidere og tilsatte i spesialisthelsetjenesten, men også innsattes opplevelse og utbytte av soningen. Dette doktorgradsprosjektet utforsker hvordan den nye rus- og kriminalpolitikken nedfelles i praksis ved norske rusmestringsenheter.Funnene diskuteres i lys av kriminalpolitiske diskurser, teorier om fangebehandling, tverrfaglig samarbeid og brukermedvirkning.

Mål

Avhandlingen leveres våren 2019.

Finansiering

Kriminalomsorgens utdanningssenter KRUS og Politihøgskolen.

Publisert 4. okt. 2016 16:18 - Sist endret 14. nov. 2016 13:28

Kontakt