Seksuelle krenkelser i nære relasjoner - utøverperspektiver

Prosjektet undersøker selvforståelse og overgrepsforståelse, bakgrunnsfaktorer og livsbetingelser, samt motivasjoner, begrunnelser og rasjonaliseringer hos menn som har begått seksuelle krenkelser i ulike typer nære- og bekjentskapsrelasjoner.

Anja Emilie Kruse. Foto: Ellen Reiss

Om prosjektet

Majoriteten av alvorlige, seksuelle krenkelser skjer mellom mennesker som har hatt en relasjon til hverandre før hendelsen. Derfor er det viktig å sikre at vi har god kunnskap om denne typen overgrep, også om de som begår dem. På tross av økt offentlig oppmerksomhet om seksuell vold de siste tiårene, er det fortsatt mangler i den kunnskapen vi har om slik vold i Norge. Dette gjelder særlig for de alvorlige krenkelsene som antakelig anmeldes sjeldnere enn for eksempel voldtekter med ukjent gjerningsmann og/eller grov fysisk voldsbruk – seksuelle krenkelser i nære- eller bekjentskapsrelasjoner. I prosjekter der man har forsket på gjerningspersoners perspektiver, har man i hovedsak forsket på personer som er dømt for å ha begått seksuelle overgrep. Kunnskap om dømte utøvere er viktig, men de som er domfelt er antakelig en ganske snever gruppe innenfor det totale antallet personer som har begått seksuelle krenkelser eller overgrep. Forskningen som er gjort på personer som har begått seksuelle krenkelser er også overveiende kvantitativ i design og metode. Mennenes egne forståelser av sine voldshandlinger, og spesielt de mennene som ikke er straffedømt, har i liten grad vært gjenstand for undersøkelse. Denne situasjonen gjør kvalitative studier av personer som har begått seksuelle krenkelser – også de som ikke er domfelt – i norsk kontekst spesielt viktig.

Derfor skal dette prosjektet undersøke selvforståelse og overgrepsforståelse, bakgrunnsfaktorer og livsbetingelser, samt motivasjoner, begrunnelser og rasjonaliseringer hos menn som har begått seksuelle krenkelser i ulike typer nære- og bekjentskapsrelasjoner. Gjennom kvalitative intervjuer med menn som har begått denne typen seksuelle krenkelser vil prosjektet belyse hvordan disse mennene forstår sine egne handlinger.

Mål

Avhandlingen leveres våren 2019.

Finansiering

Prosjektet er finansiert over Forskningsprogrammet om vold i nære relasjoner (Voldsprogrammet) ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS).

 

 

 

Publisert 6. okt. 2016 10:13 - Sist endret 7. des. 2016 11:55

Kontakt