Kroppsliggjorte sannheter og illusjonære virkelighetsforståelser: å navigere hybride rettslige kunnskapsformasjoner og (u)synlige realiteter

I doktorgradsprosjektet intervjuer Laugerud unge kvinner som har opplevd seksuelle krenkelser.

Solveig Laugerud. Foto: UiO/Rabe

Om prosjektet

Seksuelle krenkelser, eller ulike former for seksuelle overgrep og voldtekt, er handlinger som vekker mange følelser, skaper debatt og som i løpet av noen få tiår har vært gjenstand for både politisk handling, juridiske reformer og helsefaglige intervensjoner.

På den ene siden framstår seksuelle overgrep og voldtekt som klart definerte og entydige handlinger hvor det tilsynelatende er relativ enighet om både fenomenforståelse og hvilke konsekvenser slike hendelser kan ha for den enkelte og samfunnet for øvrig. På den andre siden er definisjonene, betydningene og konsekvensene av slike handlinger stadig oppe til diskusjon i samfunnet, diskusjoner hvor motstridene forståelser konkurrerer.  

Utgangspunktet for denne studien er at seksuelle krenkelser bare kan forståes i en gitt kontekst, det vil si at handlingenes forståelse og mening endrer seg over tid og på tvers av kultur, og er stadig gjenstand for diskusjoner og profesjonskamper i samfunnet. I tillegg er ulike forståelser av seksuelle krenkelser gjennomsyret av verdier, noe som har konsekvenser for hvilke begreper som tas i bruk og hvorvidt den enkelte definerer seg selv som et offer for seksuelle overgrep.

I doktorgradsprosjektet intervjuer Laugerud unge kvinner som har opplevd seksuelle krenkelser for å undersøke hvordan de forstår og begrepsfester det de har opplevd. I tillegg analyserer hun domsavsigelser og vedtak fra kontoret for voldsoffererstatning for å undersøke hvordan bevis vurderes i voldtektssaker for å få kunnskap om hva som anses som bevis i voldtektssaker.

Mål

Avhandlingen leveres høsten 2018.

 

Publisert 5. okt. 2016 11:25 - Sist endret 30. juni 2017 13:24