Styring av tverretatlig og tverrfaglig samarbeid

Styring av samarbeid  i områder som karakteriseres av flyt (flows) og bevegelse.

Martin Nøkleberg. Foto: UiO/Ystehede.

Om prosjektet

Den overordnede målsetningen for prosjektet er å belyse hvordan samarbeid styres i områder som karakteriseres av flyt (flows) og bevegelse. Prosjektet er avgrenset til å se nærmere på hvordan samarbeid oppfattes og forstås av ulike organisasjoner, kartlegge hvordan slike organisasjoner samarbeidsrelasjoner utarter seg, samt søke etter forutsetninger for effektivt samarbeid. Det empiriske utgangspunktet er flyplasser og havner i Norge, da disse er helt sentrale knutepunkter, både for transport av personer og varer, og fanger inn flyt- perspektivet på en god måte.

Den metodiske tilnærming baserer seg til dels på intervju med personer som er tilknyttet de aktuelle organisasjonene/institusjonene, og til dels på dokumentanalyse. Som en tilleggsdel til studien planlegges det å gjennomføre en spørreundersøkelse som handler om opplevelse av samarbeid. Når det gjelder delen av studien som omhandler identifisering av mulige forutsetninger for effektivt samarbeid er det gjort avgrensing til Oslo-området - Oslo havn og Oslo Lufthavn.

Mål

Avhandlingen leveres våren 2019.

Publisert 3. okt. 2016 10:08 - Sist endret 7. des. 2016 11:53