Tilgang til juridisk bistand i sivile saker etter den europeiske menneskerettighetskonvensjon

Prosjektet tar for seg statenes forpliktelse til å sikre tilgang til juridisk bistand i sivile saker etter den europeiske menneskerettighetskonvensjon.

Olaf Halvorsen Rønning. Foto: UiO/Ystehede.

Om prosjektet

PhD-prosjektet til Olaf Halvorsen Rønning tar for seg statenes forpliktelse til å sikre tilgang til juridisk bistand i sivile saker etter den europeiske menneskerettighetskonvensjon. Tilgang til juridisk bistand er ofte en forutsetning for å kunne få tilgang til domstolsystemet og få en rettferdig rettergang. På denne bakgrunnen må det problematiseres hvilke hindringer som er relevante etter konvensjonen, hvilke vilkår som må være oppfylt for at staten skal ha forpliktelser, og forpliktelsenes innhold og omfang – hva må statene gjøre for å sikre tilgang. Avhandlingen er i sin kjerne juridisk, men deler av prosjektet har et sterkere rettssosiologisk fokus.

Utgangspunktet for prosjektet er prinsipper om tilgang til domstolene (access to justice) i EMK art 6, som etter praksis skal være reell og effektiv. Det vil ikke være noen eksplisitt rett til advokatbistand i sivile saker (i motsetning til i straffesaker), men hvis man uten tilgang til juridisk bistand ikke har effektiv tilgang, vil staten kunne være forpliktet til å ta grep for å sikre at man har forsvarlig tilgang. Et slikt grep vil være å innvilge rettshjelp. Andre grep vil for eksempel være kvalitetskontroll av advokater, eller regulering av tilgangsbestemmelser til profesjonen. Forpliktelsene må forstås på bakgrunn av at man også kan ha andre muligheter til å sikre effektiv tilgang til domstolene, som økt veiledning fra domstolene eller mindre streng fortolkning av prosessuelle krav.

Avhandlingen vil bidra til en avklaring av de rettslige forpliktelsene etter Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen, og til å øke forståelsen av normative elementer i hva vi forstår som rettshjelpsbehov.

Mål

Avhandlingen leveres høsten 2019.

Publisert 3. okt. 2016 13:56 - Sist endret 29. mai 2019 09:37