Forebygging av ekstremisme

Prosjektet undersøkte forebyggingsarbeidet mot radikalisering og voldelig ekstremisme, med fokus på tiltakene mot jihadistiske miljøer.

Om prosjektet

Etter 2010 vokste forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme fram som et nytt område for politikk, polisiær virksomhet og tverrfaglige innsatser i Norge. Global jihadisme hadde en sentral rolle i framveksten av dette nye feltet for forebygging, og muslimske trossamfunn har deltatt i en rekke forebyggende tiltak. Samtidig er det slik at den mest vanlige og effektive forebyggingen av ekstremisme er uformell og skjer i mer private sammenhenger, mellom venner og familie.

Metode

Vi gjennomførte 90 kvalitative intervjuer med unge muslimer i Norge, blant annet om deres kjennskap til og erfaringer med tiltak mot radikalisering og voldelig ekstremisme. Et mindretall av de intervjuede ble valgt ut på grunn av deres tidligere tilknytning til militante miljøer. Vi anvendte også intervjuer med personer involvert i offentlig forebyggingsarbeid om tiltakene mot jihadistiske miljøer, samt observasjon i straffesaker mot personer som var tilknyttet disse miljøene.

Resultater

Vi viser hvorfor og hvordan jihadistiske miljøer i Norge har påvirket og vært hovedmål for forebyggingen av voldelig ekstremisme. Vi har kartlagt praktikere sine erfaringer fra dette arbeidet, samt hvilke formelle tiltak som har blitt iverksatt og deres implikasjoner. Prosjektet har synliggjort den viktige rollen unge muslimer og deres familier spiller i det uformelle arbeidet for å motvirke radikalisering til voldelig ekstremisme. 

Medieomtale

Publikasjoner

Kontakt oss her for tekster som ikke er publisert eller er bak betalingsmur.

Publisert 13. nov. 2020 13:19 - Sist endret 27. juni 2022 19:04