English version of this page

PRISONHEALTH: Helsetjenester i fengsel og sunne fengsler

Prosjektet studerer helsetjenester i norske fengsler, de helsemessige konsekvensene av et fengselsopphold og hvordan kriminalomsorgen kan tilby innsatte sunne og helsebringende omgivelser.

PRISONHEALTH-prosjektets fagmerke: Rødt hjerte bak fengselsgitter.

Om prosjektet

Forskningsprosjektet «Prisoner health in healthy prisons: Punishment, marginalisation, and access to welfare» (PRISONHEALTH) studerer fengselet som en potensiell arena for forbedret helse, personlig vekst og utvikling. Prosjektet fokuserer på kriminologiske, medisinske og juridiske problemstillinger knyttet til fengselet som arena for velferdsstatlig tjenesteytelse, og ser på temaet helse i fengsel fra perspektivet til både innsatte, ansatte og samfunnet i stort.

Mål

Prosjektets ønsker å styrke helsetjenestene innen norsk kriminalomsorg og samtidig bedre forstå hvordan fengsler kan fungere som arena for personlig vekst og utvikling.

Prosjektet er basert på følgende overordnet forskningsspørsmål: Under hvilke omstendigheter kan fengsler være det vi kan kalle sunne eller helsefremmende institusjoner (jf. begrepet "healthy prisons")?

Vi antar at Kriminalomsorgen i samarbeid med relevante forvaltningssamarbeidspartnere kan fremme helse i fengsel på to ulike måter:

(1) ved å gjøre helsetjenester av høy kvalitet tilgjengelig for innsatte, og

(2) ved å tilby innsatte et sunt og konstruktivt miljø som muliggjør vekst, positiv utvikling og rehabilitering.

Prosjektet har som mål å studere helsepromotering fra begge av de nevnte perspektivene, samt se på mulige sammenhenger mellom de to.

Bakgrunn

Skandinaviske fengsler beskrives gjerne som velferdsorienterte. Innsatte i disse landene beholder rettighetene til ulike velferdstjenester, inkludert helsetjenester, mens de er i fengsel. Forskning viser at en rekke fysiske og mentale helseproblemer er overrepresentert i fengselsbefolkningen, og at fengselsmiljøet i seg selv kan forårsake, forsterke og bidra til ytterligere helseproblemer.

For tiden vet vi lite om de langsiktige helseeffektene av fengselsopphold i Norge og om de positive effektene høykvalitets helsetjenester i fengsel kan ha. De mulige forbindelsene mellom fengselshelsetjenester og langsiktige resultater etter løslatelse, både på samfunns- og individnivå, har heller ikke blitt gjenstand for forskning. Dette løfter viktige spørsmål om hvordan tidligere innsatte reintegreres i samfunnet etter løslatelse fra fengsel, og om de vender tilbake til et liv med kriminalitet og utfordrende sosiale forhold.

Metode

Prosjektet kombinerer kvalitativ, kvantitativ og rettsdogmatisk metode.

Delprosjekter

Finansiering

Prosjektet er finansiert av Norges forskningsråds VAM-program (Velferd, arbeidsliv og migrasjon). Prosjektnummer: 300995.

Samarbeid

PRISONHEALTH er søsterprosjektet til PriSUD-prosjektet ved SERAF-Senter for rus og avhengighetsforskning. Prosjektet samarbeider med Institutt for offentlig rett (IOR)Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi (ISS) (begge UiO) og Universitetet i Bath

Prosjektperiode

Prosjektet løper i fire år fra 2021 til 2026.

Publisert 23. mars 2020 14:21 - Sist endret 26. apr. 2022 15:25