Nærpolitiidealet under press

av Helene Gundhus, Paul Larsson, Vanja Lundgren Sørli, Niri Talberg og Christin Thea Wathne

Helene Gundhus, Paul Larsson, Vanja Lundgren Sørli, Niri Talberg og Christin Thea Wathne har skrive bokkapittelet "Nærpolitiidealet under press" i boka Politireformer: Idealer, realiteter, retorikk og praksis. Boka er redigert av Vanja Lundgren Sørli og Paul Larsson og vert gjeve ut på forlaget Cappelen Damm.

Erik Nadheim, ein av dei andre bidragsytarane i boka, skriv:

Boka består av 18 kapittel som frå ulikt hold belyser politireformer i Noreg, men òg i andre land der dei har same kultur som oss med ein såkalt «anglosaksisk polititradisjon»; desentralisert, sivilt prega og tilbakehalden oppgåveløysing.

Redaktørane har sett det som viktig å samla forsking rundt politireformer fordi mykje av den politiske debatten og i media har vore prega av fravær av evidensbasert og kvalitetssikret kunnskap om endringsprosessar. Artikkelsamlinga er difor ikkje berre utvikla som ein fagbok, men òg som eit innspill i debatten rundt den pågåande norske Nærpolitireformen. Fellestrekk ved bidraga er ynskt om å koma bak retorikken og ideala for å avdekka dei prosessane som pågår, kva som ligg bak dei og kva dei resulterer i. 

Føremålet med boka er å setja utviklinga av rolla til politiet og politireformene inn i ein større samanheng. Dette vert gjort ved å undersøkja og diskutera pågåande politireformer og sentrale prosessar, identifisera effektar og konsekvensar av den pågåande reforma, og dessutan bidra til kunnskapsproduksjon og –deling av dei røynslene som er gjort.

 

Du kan lesa meir om boka på heimesidene til forlaget.

Publisert 26. nov. 2018 14:16 - Sist endra 12. apr. 2022 18:55