Fornærmet, men ikke rettsløs? Om politiet og kriminalitetsofre gjennom tre tiår med reformer

av Erik Nadheim

Erik Nadheim har skrive bokkapittelet "Fornærmet, men ikke rettsløs? Om politiet og kriminalitetsofre gjennom tre tiår med reformer" i boka Politireformer: Idealer, realiteter, retorikk og praksis. Boka er redigert av Vanja Lundgren Sørli og Paul Larsson og vert gjeve ut på forlaget Cappelen Damm.

Nadheim skriv om boka: 

Boka består av 18 kapittel som frå ulikt hold belyser politireformer i Noreg, men òg i andre land der dei har same kultur som oss med ein såkalt «anglosaksisk polititradisjon»; desentralisert, sivilt prega og tilbakehalden oppgåveløysing.

Redaktørane har sett det som viktig å samla forsking rundt politireformer fordi mykje av den politiske debatten og i media har vore prega av fravær av evidensbasert og kvalitetssikret kunnskap om endringsprosessar. Artikkelsamlinga er difor ikkje berre utvikla som ein fagbok, men òg som eit innspill i debatten rundt den pågåande norske Nærpolitireformen. Fellestrekk ved bidraga er ynskt om å koma bak retorikken og ideala for å avdekka dei prosessane som pågår, kva som ligg bak dei og kva dei resulterer i. 

Føremålet med boka er å setja utviklinga av rolla til politiet og politireformene inn i ein større samanheng. Dette vert gjort ved å undersøkja og diskutera pågåande politireformer og sentrale prosessar, identifisera effektar og konsekvensar av den pågåande reforma, og dessutan bidra til kunnskapsproduksjon og –deling av dei røynslene som er gjort.

 

Du kan lesa meir om boka på heimesidene til forlaget.

Publisert 23. nov. 2018 11:48 - Sist endra 9. apr. 2022 18:28