Polisvetenskap - En introduktion

Innføring i politivitenskap (red. Paul Larsson, Helene O. I. Gundhus & Rolf Granér) er utgitt på svensk.

Den svenske utgaven er gitt ut av Studentlitteratur AB.

Boka gir en oppdatert innføring i de mest aktuelle diskusjonene og problemstillingene innenfor politivitenskapen, og har et særlig fokus på skandinavisk politiforskning. Samlet gir kapitlene en grundig og omfattende oversikt over studier av politiet og polisær virksomhet i fortid og nåtid.

Bokas første del tar for seg forskning på politiets historie, kontroll og styring av politiet, i tillegg til rettslige aspekter ved politiarbeidet.

Andre del drøfter hvem som rekrutteres til politiet og hva som karakteriserer politiets yrkeskultur.

Tredje del belyser hva politiet faktisk gjør og ser nærmere på sentrale temaer innenfor forebygging og politiavhør.

Siste del drøfter det vanskelige politiarbeidet og polisær virksomhet utenfor politiet. Avslutningsvis skisseres utfordringer for framtidens politi. Innføring i politivitenskap henvender seg til politifolk og politistudenter på alle nivåer og politiforskere, men også til praktikere og akademikere innenfor andre fagfelt, som er interessert i forskning på politiet.

 

Bidragsytere fra Institutt for kriminologi og rettssosiologi (IKRS) er:

Professor Liv Finstad. Finstads kapittel har fått tittelen: "Det konfliktfylte politiarbeidet".

Professor Heidi Mork Lomell med et kapittel om: "Polisær virksomhet utenfor politiet"

Publisert 10. mars 2016 16:16 - Sist endret 8. sep. 2016 11:10