Forskningsetiske retningslinjer for samfunnsvitenskap, humaniora, juss og teologi (4. utgave)

Professor May-Len Skilbrei har sittet i komitéen som har revidert Forskningsetiske retningslinjer for samfunnsvitenskap, humaniora, juss og teologi.

Dette er den fjerde utgaven av de forskningsetiske retningslinjene, som først ble vedtatt i 1993.

"Den viktigste endringen i denne utgaven er at skillet mellom juss og etikk er presisert, spesielt i innledningen. Videre er den institusjonelle arbeidsdelingen også tydeliggjort innledningsvis, slik at retningslinjene nå i all hovedsak utgjør råd og veiledning for god vitenskapelig praksis. I tillegg er det tatt med to nye punkter om henholdsvis Medforfatterskap og Habilitet. Endelig er rekkefølgen på punktene 25–28 reversert, slik at retningslinjene om 25) Medforfatterskap og 26) God henvisningsskikk kommer før 27) Plagiat og 28) Vitenskapelig redelighet.".

Retningslinjene er tilgjengelig her.

Publisert 25. mai 2016 14:13