4 av 5 uteksaminert fra Institutt for kriminologi og rettssosiologi fornøyde med jobben sin

83 prosent av de som har høyere grad fra IKRS er fornøyde eller svært fornøyde med sin nåværende stilling. Det viser foreløpige funn fra Arbeidslivsundersøkelsen som ble gjennomført i høst.

Arbeidslivsundersøkelsen ble gjennomført i november 2014. Foto: US Navy.

Arbeidslivsundersøkelsen ble gjennomført i november 2014. Den ble sendt ut til alle med høyere grad fra Institutt for kriminologi og rettssosiologi , dvs. hovedfag, magistergrad eller mastergrad i kriminologi eller rettssosiologi. 224 respondenter svarte, noe som ga en svarprosent på 66. Se mer om utvalg og metode i powerpoint-presentasjonen i høyremargen.

Arbeidslivstilknytning

9 av 10 respondenter oppgir å være yrkesaktive. Av disse jobber 9 av 10 i offentlig sektor, 7 prosent i privat sektor og 4,5 prosent i interesseorganisasjon/ideell organisasjon.

3 av 4 har fast ansettelse. 17 prosent har vikariat eller midlertidig stilling (12 prosent på 6 måneder eller mer). 5 prosent er stipendiater (forskeropplæring). 1 prosent oppgir å være selvstendig næringsdrivende.

9 av 10 jobber heltid i én stilling. 2 prosent jobber heltid, men i flere stillinger. 7,5 prosent jobber deltid (6 prosent jobber 50 % eller mer).

Type virksomhet

Respondentene ble bedt om å krysse av for hvilken type virksomhet de jobber i. Listen er som følger:

 1. Høyskole/universitet (17 %)
 2. NAV (14 %)
 3. Politiet (12 %)
 4. Departement/direktorat (11 %)
 5. Forskning/utvikling (9 %)
 6. Kriminalomsorg (6 %)
 7. Kommune (6 %)
 8. Rusomsorg (4 %)
 9. Videregående skole (3 %)
 10. Helse/omsorg (3 %)
 11. Ideelle organisasjoner (3 %)
 12. Sosialtjenester (2 %)
 13. Grunnskole (2 %)
 14. SSB (1 %)
 15. Fylkesmannen (1 %)
 16. Rettsvesen (1 %)
 17. Arkiv/bibliotek/museum (1 %)

Listen inneholder kanskje noen overraskelser. NAV er svært høyt oppe. Kriminalomsorg og rusomsorg kommer kanskje lenger ned enn en del ville tro. SSB hører trolig til lenger opp på lista, videre analyse av datasettet vil kvalitetssikre det. Respondentene ble også bedt om å oppgi sin arbeidsplass, så konkret som de var komfortable med. Dette var et fritekstfelt, og er ennå ikke analysert.

Hovedoppgaver

Respondentene ble bedt om å krysse av for sine hovedoppgaver. De kunne sette maksimalt fem kryss.

 1. Rådgivning/veiledning (61 %)
 2. Saksbehandling (44 %)
 3. Prosjektledelse/prosjektarbeid (32 %)
 4. Formidling/informasjonsarbeid (28 %)
 5. Administrasjon (25 %)
 6. Forskning (20 %)
 7. Sosialt arbeid/oppsøkende tjeneste (15 %)
 8. Konsulentvirksomhet/utredning (15 %)
 9. Ledelse (13 %)
 10. Personaloppgaver/HR (10 %)
 11. Kundebehandling/førstelinje (10 %)
 12. Tjenesteutvikling (6 %)
 13. Pasientbehandling (5 %
 14. Tilsynsvirksomhet/internkontroll (5 %)
 15. Drift/produksjon (4 %)
 16. Økonomi/regnskap/revisjon (4 %)
 17. Arkiv- og bibliotekoppgaver (3 %)

Sammenheng mellom utdanning og jobb

Vi spurte respondentene om hvordan innholdet i utdanningen passer med arbeidsoppgavene i jobben de har.

 • Godt                49 %
 • Middels godt    41 %
 • Dårlig              11 %

Deretter ble de bedt om å krysse av for hvilke kvalifikasjoner de har hatt mest nytte av i arbeidslivet (som de fikk fra utdanningen). De kunne sette inntil 3 kryss.

 1. Analyse/problemløsning/kritisk tenkning (79 %)
 2. Selvstendighet/tilegnelse av kunnskap (55 %)
 3. Teoretisk/metodisk kunnskap (36 %)
 4. Spesifikk fagkunnskap (31 %)
 5. Formidling/kommunikasjon (30 %)
 6. Nytenkning/kunnskapsutvikling (24 %)
 7. Samarbeidsevner/lederevner (19 %)
 8. Vitenskapelige verdier/forskningsetikk/yrkesetikk (14 %)
 9. Tallforståelse/statistikk (9 %)

Så spurte vi etter hvilke kvalifikasjoner de gjerne skulle hatt fra utdanningen (men som de ikke fikk). Også her kunne de sette inntil 3 kryss.

 1. Tallforståelse/statistikk (34 %)
 2. Formidling/kommunikasjon (31 %)
 3. (Vet ikke) (23 %)
 4. Samarbeidsevner/lederevner (18 %)
 5. Bransjeforståelse (17 %)
 6. IT-ferdigheter (15 %)
 7. Nytenkning/kunnskapsutvikling (12 %)
 8. Teoretisk/metodisk kunnskap (9 %)
 9. Spesifikk fagkunnskap (8 %)

Annen høyere utdanning

Halvparten av respondentene har tatt annen høyere utdanning i tillegg til graden ved IKRS. Det er stor variasjon i fag og omfang, og det er både før og etter at de var ved IKRS. Noen eksempler: sosiologi, juss, politi, PPU, sosionomutdanning, psykologi, phd.

Relevant erfaring

71 prosent svarte at de hadde relevant erfaring da de som ferdige kriminologer/rettssosiologer begynte å søke jobber. De ble bedt om å selv vurdere hva som var relevant i sitt tilfelle, og arbeidserfaring, frivillig arbeid og tillitsverv ble nevnt som eksempler (men skulle ikke være uttømmende).

Det er stor variasjon i hva slags relevant erfaring de hadde, og stor variasjon i hva som var relevant for dem. Noen eksempler er ringevikar/deltidsjobb innen kriminalomsorg, rus, psykiatri, PU (psykisk utviklingshemmede) og barnevern, frivillig i Røde Kors og ulike tillitsverv.

Flere trekker fram at all arbeidserfaring er relevant - det gjelder å ha noe arbeidserfaring.

Tilfredshet med nåværende stilling

Spørsmålet ble stilt slik: "Alt i alt, hvor fornøyd/misfornøyd er du med nåværende stilling?"

 • Svært fornøyd - 34 %
 • Fornøyd - 49 %
 • Verken eller - 11 %
 • Misfornøyd - 4 %
 • Svært midfornøyd - 3 %

Mer enn 4 av 5 (83 %) er altså fornøyd eller svært fornøyd med sin nåværende stilling!

Veien videre

Flere foreløpige funn fra undersøkelsen kan leses i powerpoint-presentasjonen (ligger i høyremargen).

Nå gjenstår videre analyse og rapportskriving, før det blir et lanseringsarrangement når alt er ferdig, med presentasjon av rapporten og de viktigste funnene.

Innen Arbeidslivsprosjektet anses som ferdig skal det også skrives en sluttrapport med en oppsummering og evaluering av tiltakene og arrangementene, samt hvordan dette kan videreføres innenfor ordinær drift ved IKRS.

Alle interesserte er hjertelig velkomne til lanseringen av Arbeidslivsundersøkelsen når den er ferdig!

Dette er en del av Arbeidslivsprosjektet.

Kontaktperson

Elisabeth Mork Fjeldvær

Powerpoint (PDF format)

Arbeidslivsundersøkelsen - foreløpige funn

Av Elisabeth Mork Fjeldvær
Publisert 24. mars 2015 17:57 - Sist endra 22. jan. 2021 12:59