Rapport fra Law and Society in the 21st Century

10-12 juni arrangerte Institutt for kriminologi og rettssosiologi konferansen Law and Society in the 21st Century.

Dekan Hans Petter Graver ønsker velkommen til konferansen under mottakelsen i Domus Bibliotheca. Til venstre i bildet er instituttleder Heidi Mork Lomell og komiteleder Kristian Andenæs.

Bakgrunn for konferansen

Institutt for kriminologi og rettssosiologi (IKRS) ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo, var juni 2015 vertskap for en nordisk konferanse i rettssosiologi.  Konferansen fant sted 10. - 12. juni 2015. Arrangørkomiteen i Oslo var: professor Inger Johanne Sand, professor Kristian Andenæs, professor Leif Petter Olaussen, professor Knut Papendorf og professor Vidar Halvorsen. Administrativ kontaktperson var Per Jørgen Ystehede.

Konferansen som hadde fått navnet Law and Society in the 21st Century: The functions of law in a global society var den tredje i rekken av nordiske rettssosiologiske konferanser. De to foregående ble arrangert henholdsvis i Lund (Sverige) i 2012, og i Aarhus (Danmark) i 2011.

Målsetningen med konferansen var både å styrke det nordiske rettssosiologiske miljøet og samarbeidet – og å styrke norsk rettssosiologi sin posisjon internasjonalt. Konferansen var tverrfaglig med deltagere og forskere fra disipliner som rettsvitenskap, statsvitenskap, humaniora og samfunnsvitenskapene, samt justissektoren generelt.

Nok en målsetning med konferansen var å fortsette arbeidet med å videreutvikle og bygge ut kompetanse innen rettssosiologi – et fag som sikter mot å beskrive, forklare og forstå vekselvirkningen mellom retten og samfunnet. Slik kunnskap er til nytte for videreutviklingen av norsk og nordisk rettssosiologi. Den er også av betydning for nasjonal og internasjonal sosial- og kriminalpolitikk.  

Til sammen var det over 160 deltagere og inviterte på konferansen. Det var innledere fra over 20 land, men der hovedvekten av innlederne kom fra de nordiske landene. I tillegg ble alle ansatte ved Det juridiske fakultet invitert til plenar-sesjon 11. juni. Grunnet interesse fra stipendiater ble det og avholdt et PhD-seminar med invitert plenar-innleder professor David Kennedy (USA). Akademiske forlag hadde stand under konferansen, og Commissioning editor, Julia Willam fra Palgrave Macmillan holdt foredrag for stipendiater om «how to get your PhD published,»

Dag 1. av konferansen: 10. juni 2015

Konferansen Law and Society in the 21st Century: The functions of law in a global society ble åpnet med en mottagelse i Det juridiske fakultetsbibliotek, Universitetet i Oslo, ved dekan ved Det juridiske fakultet, professor Hans Petter Graver, arrangementskomitéleder, professor Kristian Andenæs og instituttleder ved Institutt for kriminologi og rettssosiologi, professor Heidi Mork Lomell.

Åpningen av konferansen ble nødvendigvis noe preget av minnestunden for professor em. Nils Christie, som gikk bort få uker før konferansen, da minnestunden ble avholdt samme dag.

Nils Christies bortgang ble også markert dag 2. av konferansen med ett minutts stillhet og dag 3. med en minneforelesning om hans bidrag til rettssosiologisk forskning.

Dag 2. av konferansen: 11. juni 2015

Professor David Kennedy, professor Hans Petter Graver og professor Katja Franko var key note speakers på konferansens første plenarsesjon. Sesjonen ble ledet av professor Inger Johanne Sand.

Dagen åpnet med en plenar-sesjon i Aulaen ved Universitetet i Oslo. Hovedinnledere var: professor David Kennedy (Faculty director of the Institute for Global Law and Policy ved Harvard Law School), professor Katja Franko (leder for European Research Starting Grant prosjektet Krimmigrasjon: Kriminalitetskontroll ved Europas grenser) og professor Hans Petter Graver (dekanus ved Det juridiske fakultet).

David Kennedys foredrag Law and the Political Economy of the World ble godt mottatt av deltagerne da han skisserte noen hovedutfordringer for rettsvitenskapen som fag i fremtiden, men og for «rule of law» generelt i en globalisert tidsalder.

Hans Petter Gravers foredrag The Immoral Choice - How Judges Participate in the Transformation of Rule of Law to Legal Evil omhandlet hvordan undertrykkende regimer har brukt, og bruker domstolene for å undertrykke borgere. Graver så nærmere på årsakene til hvorfor, og hvordan, dommere og domstoler har gått bort fra «the rule of law» og adaptert jussen til å understøtte diktatur og totaliserende regimer.

Katja Frankos foredrag Globalization, law and membership: the difficult borders of Europe redegjorde for utfordringer jussen står overfor i forhold til globalisering og kontrollen med uønsket og/eller illegal migrasjon. Franko tok spesielt for seg norske forhold og erfaringer, og belyste utviklingstrekk på rettsområdet og problemkompleks der strafferett, innvandringsrett, sikkerhets- og humanitære hensyn må avveies. Spesielt tok hun for seg hvordan mangel på formell borgerskapsstatus påvirker behandling og rettssikkerhetsstandarder til ikke-borgere.

Etter plenar-sesjonene ble det avholdt streamer under temaene; What is the function of Law in the 21st Century?, Courts and Justice, Gender and Law, International Human Rights og Globalization and Environment.

I tillegg ble det arrangert en Author meets Critic sesjon der professor Vidar Halvorsen stilte spørsmål til professor ved Lunds Universitet, Rena Banakar, om hans nye bok Normativity in Legal Sociology. Methodological Reflections on Law and Regulation in Late Modernity. Det ble også avholdt en konferansemiddag på kvelden på Oslo Militære Samfund.

Dag 3. av konferansen: 12 juni 2015

Siste dag av konferansen begynte med plenar-sesjoner i Gamle festsal, Domus Academica, Det juridiske fakultet.

Innledere var professor Vidar Halvorsen, (Universitetet i Oslo), professor Ulrike Schultz, (Onati International Institute for the Sociology of Law), professor Ole Hammerslev, Syddanske universitet, og professor Albert Dzur, (Bowling Green State University).

Professor Vidar Halvorsen holdt et foredrag om The legacy of Nils Christie hvor han særlig trakk frem hans arbeider om nye måter å forstå kriminalitet på.

Professor Ulrike Schultz holdt et engasjert foredrag med tittelen Legal Education in Germany – All is well that stays well. Schultz var særlig opptatt av behov for å fornye (undervisningen på) rettsvitenskapsstudiet, og de pedagogiske utfordringer en møter innen undervisningen i rettssosiologi der en forholder seg til studenter med ulik faglig bakgrunn.

Professor Ole Hammerslev kunne dessverre ikke møte på grunn av sykdom i familien, så siste taler i plenar-sesjonen var professor Albert Dzur. Dzurs fokus i foredraget Lay Participation in Criminal Justice: Barriers, Reform, and Normative Reasons for Change var på viktigheten av nærmere å studere den norske konfliktrådsmodellen. Han pekte blant annet på at interessen for, og bruken av, konfliktråd/restorative justice har eksplodert internasjonalt de siste årene og brukes stadig av fler og fler land. Dessverre har ikke den rettssosiologiske forskningen rukket å holde følge for å analysere og evaluere konsekvensene av denne utviklingen.

Deretter ble det avholdt parallellstreamer, der de resterende innlederne holdt sine foredrag. Konferansen ble avsluttet med en felles «Closing Session»  

Resultater og framdriftsplan

På konferansens «Closing Session» ble det bestemt å gjenopprette en nordisk forening i rettssosiologi. Planen er at det skal avholdes en konferanse hvert tredje år i ett av de nordiske landene. Det ble nedsatt en arbeidskomité og neste konferanse skal etter planen arrangeres i Danmark.

Fra konferansen vil det også publiseres et spesialnummer i OsloLawReview med et utvalg av de beste innsendte konferansebidragene. Spesialnummeret blir redigert av professor Kristian Andenæs og publiseres som tredje nummer av OsloLawReview høsten 2015.

OsloLawReview er et Open Access tidsskrift som finnes på Universitetet i Oslo sine nettsider

Denne rapporten ble sendt til Justis- og beredskapsdepartementet, og finnes også i PDF-format.

Publisert 27. aug. 2015 10:16 - Sist endra 22. jan. 2021 13:04