Nytt forskningsprosjekt om dyrs rettigheter i det antropocene

Professor Ragnhild Sollund har fått midler fra Norges Forskningsråd til å forske på om, og hvordan, internasjonale konvensjoner om vern av dyr former vårt syn på forholdet mellom mennesker og dyr.

Professor Ragnhild Sollund. Foto: Per Jørgen Ystehede/UiO

Illegal handel med dyr og forvaltning av store rovdyr

CITES (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora), også kalt Washingtonkonvensjonen, er en internasjonal avtale som regulerer handel med utrydningstruede dyr og planter. Formålet med avtalen er bærekraftig handel. CITES er en av de internasjonale avtalene Norge har forpliktet seg til å overholde. I tillegg har Norge forpliktet seg overfor Bernkonvensjonen (Convention on the Conservation of European Wildlife and Natural Habitats) som også omhandler vern av, hovedsakelig, ville europeiske planter og dyr og deres naturlige leveområder. Men hvilke verdier står disse konvensjonene for, og hvor godt beskytter de og ivaretar de egentlig ville dyr og deres økosystemer?

- Prosjektet CRIMEANTHROP: Criminal justice, wildlife conservation and animal rights in the Anthropocene, vil se nærmere på hvordan konvensjonene er implementert i Norge, Spania, Tyskland og Storbritannia, forklarer professor Ragnhild Sollund.

- Jeg er spesielt opptatt av å se nærmere på mulige konflikter mellom de ulike hensyn som konvensjonene prøver ivareta, forteller Sollund. Vår arbeidshypotese er at de blandede signalene konvensjonene sender, forplanter seg ned på praksisnivå til de aktører som skal jobbe med å iverksette konvensjonene, for eksempel med hensyn til kontroll og straffeforfølgelse av personer som importerer truede dyrearter, og myndighetens forvaltningspraksis overfor de store rovdyrene vi er forpliktet til å beskytte.

Antropocén

- Antropocén er et begrep som i økende grad blir brukt av forskere for å beskrive den tidsalderen vi lever i nå, forteller Sollund. Antropocén, betegner at vi lever i menneskets tidsalder.

- Grunnen til at vi har valgt dette perspektivet, er at vi mister ville dyr i en rasende fart; 60 % av virveldyrene i løpet av de siste 50 år, ifølge den siste Living Planet Index. Dette skyldes i stor grad tap av habitat, men også att vi driver rovdrift på dyrene, som vi ser som ressurser, og ikke tillater dem å reprodusere seg, som i Norge hvor rovdyrene knapt har noe sted de kan føle seg trygge.

Sollund er en av initiativtagerne og lederne av forskningsprosjektet om nordisk grønn kriminologi. Hun er medredaktør for den første nordiske antologien innen feltet, og var partner i EFFACE, et EU-prosjekt om miljøkriminalitet. Sollund har lenge drevet kvalitativ forskning på ulovlig handel med utrydningstruede dyr, og har vunnet internasjonal priser for sitt arbeid.

Internasjonalt samarbeid

Sollund kommer i prosjektet CRIMEANTHROP til å samarbeide med forskere fra Storbritannia, Tyskland, Spania og USA.

- Jeg gleder meg veldig til dette, som vil bli et tverrfaglig prosjekt, der vi kommer til å se nærmere på disse spørsmålene fra kriminologiske, rettssosiologiske, rettsvitenskapelige og statsvitenskapelige perspektiver, utdyper Sollund.

- Vi er stolte og glade, og ser fram til å være vertskap for dette prosjektet. Ragnhild er en av pionèrene innen grønn kriminologi. Internasjonalt er hun en de fremste forskerne på feltet, og det skal bli spennende å følge arbeidet, sier instituttleder May-Len Skilbrei.  

FRIPRO-tildeling

Fagkomiteen for FRIHUMSAM hadde 386 søknader om forskerprosjekt, unge forskertalenter og FRIPRO mobilitetsstipend til behandling, med et samlet søkt beløp på 3,23 milliarder kroner.

CRIMANTHROP er et av 27 forskningsprosjekt som fikk tildelt midler fra Norges Forskningsråd.

Av Per Jørgen Ystehede
Publisert 6. des. 2018 13:23 - Sist endra 7. mai 2019 09:35