Forskningsrådet innvilger tre nye forskningsprosjekt til Det juridiske fakultet

De juridiske etterdønningene av 22. juli, digitale teknologiers påvirkning på politiarbeid og vilkårene for fangers helse er noe av forskningen en kan se frem til i årene som kommer.

Fra venstre til høyre: Mareile Kaufmann, Kristin Bergtora Sandvik og Thomas Ugelvik. Foto: UiO. 

Unge forskertalenter: Teknologi, biologi og bevis

Mareile Kaufmann har fått et unge forskertalenter-prosjekt. Prosjektet Technology, biology and evidence - a relationship in flux vil ta for seg nyvinninger innen digital DNA-analyse, og se hvordan teknologi påvirker politiarbeid og straffesakskjeden.

«Å forske på denne utviklingen har ikke bare vært etterspurt av Riksadvokaten og Bioteknologirådet» forteller Mareile, «men vil også være et prosjekt som vil gi kunnskap til politi og rettsteknikere om hvordan digitale teknologier er med på å forme arbeidet med å fremskaffe bevis. Ikke bare det, men at hva vi tenker på som bevis er i ferd med å endres». 

Mareile Kaufmann er den første ved Institutt for kriminologi og rettssosiologi (IKRS) som har fått tildelt et Unge forskertalenter- prosjekt.

SAMRISK-prosjekt: Rettigheter, institusjoner, deltagelse og offentlige prosesser i kjølvannet av terror

«Rettigheter, Institusjoner, deltagelse og prosess i kjølvannet av terror» skal undersøke rettens rolle for å bevare samfunnssikkerheten etter terrorhandlinger», forteller professor Kristin Bergtora Sandvik som skal lede prosjektet.

«Det er et tverrfaglig prosjekt der vi vil benytte rettssosiologiske, rettdogmatiske og rettsantropologiske perspektiver og metoder for å forstå konsekvenser for lovverk og forvaltning etter 22. juli.»

«Vi ønsker også gjennom forskningen utvikle metoder for hvordan formidle til studenter de rettslige konsekvensene av 22. juli. For meg er dette også et viktig prosjekt for fakultetet fordi vi 22. juli både mistet studenter, og har mange overlevende og berørte blant våre studenter». Kristin gleder seg også til å fortsette samarbeidet med Ingunn Ikdahl og Inger Johanne Sand (Institutt for offentlig rett) og Geir Stenseth (Institutt for privatrett).

Professor Kristin Bergtora Sandvik (IKRS) har tidligere ledet en rekke NFR-finansierte prosjekter og er også del av gruppen som jobbet fram Senter for fremragende utdanning søknaden som ble innvilget forrige uke.

VAM prosjekt: Fangers helse og sunne fengsler: straff, marginalisering og tilgang til velferdsytelser

Thomas Ugelvik har fått tildelt et forskningsprosjekt av VAM-programmet. Prosjektet har tittelen «Prisoner health in healthy prisons: Punishment, marginalisation, and access to welfare”. Ugelvik skal sammen med blant andre Anne Bukten (SERAF-Senter for rus- og avhengighetsforskning), Torbjørn Skardhamar (Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi-ISS) og Ingunn Ikdahl (IOR) se på hvordan helsetjenester blir levert i fengslene, og hvordan kriminalomsorgen kan tilby innsatte sunne og helsebringende omgivelser til innsatte.

«Dette er et tverrfaglig prosjekt», forteller Thomas, «der vi vil se på kriminologiske, medisinske og juridiske problemstillinger knyttet til fengselet som aktør innen velferdsstaten. Målsetningen er å styrke helsetjenestene innen norsk kriminalomsorg og samtidig bedre forstå hvordan fengsler kan fungere som arena for vekst og utvikling.»

Professor Thomas Ugelvik (IKRS), som også sammen med professor Johan Boucht er leder av Forskergruppen for studier av straff, strafferett og straffegjennomføring, ser fram til å presentere prosjektet for forskergruppen våren 2020 – og mulighetene tildelingen gir for å videreutvikle det gode tverrfaglige samarbeidet mellom samfunnsvitenskapelige, juridiske og medisinske forskningsmiljøer på UiO.

Tøff konkurranse

For første gang i år satte Forskningsrådet (NFR) en felles frist for en rekke programmer. Siden 10. april har mange ventet på svar, og i morges fikk fakultetet den gode nyheten at tre av søknadene sendt har blitt gitt støtte.

NFR oppgir at det i år var svært tøff konkurranse om midlene:

«– I år lå det an til at kun 6 prosent av søknadene ble innvilget. Forsterkningen i støtten øker innvilgelsen til 10 prosent og gir oss mulighet til å finansiere flere av de beste prosjektene på en arena der vi normalt må avslå mange svært gode søknader, sier John-Arne Røttingen, administrerende direktør i Forskningsrådet.» På Forskningsrådets sider kan en lese mer om årets søknadsbehandling.

Fakultetet gratulerer!

«Gratulerer til IKRS og IOR! Dette er veldig gledelig.» sier dekan Dag Michalsen. «Dette viser hvilket flott tverrfaglig forskningsmiljø som finnes ved fakultetet. IKRS kvaliteter er jo og tidligere godt dokumentert i Forskningsrådets SAMEVAL-rapport.»  

«De gode nyhetene til tross - NFR sine tildelinger viser dog også de problemene som De juridiske fakultetene har løftet frem overfor NFR og Justisdepartementet om rettsvitenskapelig forsknings manglende gjennomslag i NFR-systemet, også nå ble bekreftet. Men på denne dagen gleder vi oss stort sammen med prosjektlederne Mareile, Kristin og Thomas og alle som har bidratt i søknadsarbeidet med det viktige løftet som er gjort for utviklingen av rettsvitenskapelig forskning".

Av Per Jørgen Ystehede
Publisert 18. des. 2019 15:46 - Sist endra 18. mai 2021 12:37