Marina Hiller Foshaugen

Bilde av Marina Hiller Foshaugen
English version of this page
Brukernavn
Besøksadresse Kristian Augusts gate 17 Domus Juridica 8.etg 0164 Oslo
Postadresse Postboks 6706 St. Olavs plass 0130 Oslo
Andre tilknytninger Det juridiske fakultet (Student)

Faglige interesser

Marina har en bred faglig interesse for policing, sikkerhet, trygghet, kriminalitetsforebygging, politi og polisiær virksomhet. 

Bakgrunn

Marina har en master i kriminologi fra UiO, og har tidligere jobbet som både studiekonsulent og vitenskapelig assistent ved IKRS. Masteroppgaven omhandler kriminalitetsforebygging i offentlige rom, med fokus på arkitektur og fysiske omgivelser. Avhandlingen ble tildelt studentstipend fra Kompetansesenter for kriminalitetsforebygging i 2018, og ble publisert som artikkel i Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab i 2020. 

Prosjektbeskrivelse

Marinas doktorgradsprosjekt vil undersøke politiets, vaktselskapers og Natteravners bidrag til situasjonell forebygging og trygghetsskapende arbeid i offentlige områder.

I det offentlige rom synliggjøres forebyggende polisiært arbeid blant annet gjennom tiltak som patruljering, tilstedeværelse og overvåking, som utføres av aktører innenfor både offentlig og privat, men også frivillig virksomhet. De ulike aktørenes deltakelse i denne formen for praksis anses som en del av den «utvidede politifamilien», som henviser til at det stadig dukker opp nye bidragsytere i det polisiære arbeidet. Som et bidrag til denne utviklingen vil prosjektet belyse involverte aktørers kriminalitetsforebyggende arbeid i offentlige rom, og gå nærmere inn på hvilke begrunnelser og hensikter som ligger til grunn ved denne formen for arbeid.

Kriminalitetsforebygging er et komplekst felt, og det finnes et bredt spekter av forebyggende strategier. Studien er avgrenset til situasjonelle og trygghetsskapende tiltak i bybildet, og vil ta utgangspunkt i politi, vaktselskaper og Natteravners bidrag. Formålet med prosjektet er blant annet å utforske de polisiære aktørenes forståelser av kriminalitetsforebygging som fenomen, samt å belyse deres rolle på feltet. Studien er komparativ, og vil ta i bruk ulike kvalitative metoder som intervju, deltakende observasjon og dokumentanalyse.

Undervisning

Marina underviser, eller har undervist, på KRIM1300, KRIM2000, KRIM2919/4919 og KRIM2101. 

 

Emneord: Policing, Kriminalitetsforebygging, kriminalitetens årsaker, Sikkerhet

Publikasjoner

  • Foshaugen, Marina Hiller (2022). Forebyggende arbeid i bybildet: – en komparativ studie av offentlig, privat og frivillig polisiær virksomhet. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab. ISSN 0029-1528. 109(1), s. 70–77. Fulltekst i vitenarkiv
  • Foshaugen, Marina Hiller (2021). Sosial kontroll som kriminalitetsforebyggende strategi. I Hanssen, Gro Sandkjær & Millstein, Marianne (Red.), Demokratiske byrom. Universitetsforlaget. ISSN 9788215042763. s. 420–435.
  • Foshaugen, Marina Hiller (2020). Politi og arkitekters forebyggingslogikker: Forståelser av kriminalitetsforebyggende arbeid i offentlige rom. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab. ISSN 0029-1528. s. 158–174. Fulltekst i vitenarkiv

Se alle arbeider i Cristin

  • Vestad, Maja & Foshaugen, Marina Hiller (2022). Policing acute and crowded crime scenes: Confluences of proactive and reactive police work.
  • Foshaugen, Marina Hiller (2022). Introduction to situational crime prevention.
  • Foshaugen, Marina Hiller (2022). Preventative policing in public spaces.
  • Foshaugen, Marina Hiller (2022). Norges største bankraner.
  • Foshaugen, Marina Hiller (2019). Politi og arkitekter. [Tidsskrift]. PLAN Tidsskrift .
  • Foshaugen, Marina Hiller (2019). Gode byrom og kriminalitetsforebyggende arbeid.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 7. sep. 2020 13:47 - Sist endret 16. aug. 2022 15:49