Martin Nøkleberg

Bilde av Martin Nøkleberg
English version of this page
Telefon +47 22850116
Brukernavn
Besøksadresse Kristian Augusts gate 17 Domus Juridica 8.etg 0164 OSLO
Postadresse Postboks 6706 St. Olavs plass 0130 OSLO

Faglige interesser

Martin Nøklebergs phd-prosjekt retter fokuset mot hvordan sikkerhet forvaltes i områder som karakteriseres av flyt og bevegelse (av personer og varer/gods), og hovedspørsmålene som adresseres i prosjektet er knyttet til sikkerhet, samarbeid og regulering.

Bakgrunn

Martin Nøkleberg (f. 1990) er utdannet statsviter ved Universitetet i Bergen fra 2014 med masteravhandlingen "Sammen for sikkerhet? En casestudie av sikkerhetsforvaltningen i Bergen". Avhandlingen er i etterkant publisert som artikkel i tidsskriftet Nordisk politiforskning (Security Governance – An Empirical Analysis of the Norwegian Context).

Etter endt mastergrad har han arbeidet som vitenskapelig assistent ved Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap og Institutt for sammenliknende politikk, Universitetet i Bergen. Her hadde Nøkleberg undervisning i flere emner.

Prosjektbeskrivelse

Den overordnede målsetningen for Nøklebergs prosjektet er å belyse hvordan samarbeid styres i områder som karakteriseres av flyt (flows), blant aktører som arbeider med sikkerhet. For å undersøke dette er prosjektet avgrenset til å se nærmere på og analysere hvordan samarbeid oppfattes og forstås av ulike organisasjoner, kartlegge hvordan slike organisasjoner samarbeidsrelasjoner utarter seg, samt søke etter forutsetninger for effektivt samarbeid. Det empiriske utgangspunktet er flyplasser og havner i Norge. Flyplass og havn er valgt ut som analyseenhet på bakgrunn av at de er helt sentrale og kritiske knutepunkter, både for transport av personer og varer. De representerer en port for både inn- og utgående flyt, og er samtidig underlagt et omfattende kontroll- og reguleringsregime hva angår sikkerhet. Men like viktig er det at det opererer flere offentlige og private aktører på områdene, og det er en antagelse om at sikkerhetsforvaltningen krever samhandling og koordinering, både mellom offentlige etater og på tvers av offentlige og private aktører. Aktørene kan drives av en rekke ulike mentaliteter, interesser og strategier, og slike forskjeller kan være med på å påvirke hvordan samarbeidet og arbeidet med sikkerhet oppfattes og fungerer. Disse samarbeidsrelasjonene utforskes ved en kombinasjon av data fra intervjuer og en spørreundersøkelse.

Undervisning

Nøkleberg underviser, eller har undervist, på:

I 2018 veileder Nøkleberg to masterstudenter. Han er/har vært sensor for en rekke emner ved Politihøgskolen.

Faglige kompetanseområder

  • Flyplass og havnesikkerhet
  • Sikkerhet
  • Plural policing
  • Governance
  • Sosial nettverksanalyse

Verv

Stipend

  • Kompetansesenter for kriminalitetsforebygging stipend, 2018
  • Scandinavian Research Council for Criminology Travel Grant, 2016
Emneord: Kriminologi, Sikkerhet
Publisert 11. sep. 2015 10:42 - Sist endret 13. sep. 2021 15:08