2007

Sist endra 17. mars 2011 10:35 av kristnyb@uio.no

Det er noe helt nytt og positivt at Justisdepartementet har åpnet diskusjonen om en ny st.meld om straff ved å legge arbeidsgruppenes notater ut på nettet og åpne for diskusjon og innspill. 

Sist endra 9. mars 2011 11:17 av Per Jørgen Ystehede

Bruken av straff i det norske samfunn øker, som i flere samfunn det er naturlig å sammenligne oss med. Etter tendenser til reduksjon i bruken av fengsel i 1970-årene, har fangetallene siden 1980-tallet pekt en vei; oppover.

Sist endra 9. mars 2011 11:01 av Per Jørgen Ystehede

Dagsavisen kunne mandag 23. januar melde at justisminister Knut Storberget ønsker å slutte seg til EUs politisamarbeid for utveksling av DNA-registre. Noe som innebærer at landene som er med i samarbeidet får direkte adgang til hverandres registre.

Sist endra 9. mars 2011 11:32 av Per Jørgen Ystehede

Folks oppfatning av straff, hvor strengt det bør straffes, har gjennom tidene vært et stort spørsmål, både politisk, rettsfilosofisk og rettssosiologisk.

Sist endra 25. feb. 2011 14:43 av turide@uio.no

I Aftenposten sitt A-magasin fredag 5. januar kunne ein finne eit intervju med Nils Christie, i anledning det nært føreståande KROM-seminaret. Det er altså 37. gong Norsk forening for kriminalreform møtest til symposium. Hovudtema for konferansen er ”Hvor går straffene i Norge”?  

Sist endra 9. mars 2011 11:10 av Per Jørgen Ystehede

- They wanted to know why I did what I did Well sir I guess there's just a meanness in this world. Bruce Springsteen Nebraska

Sist endra 25. feb. 2011 15:04 av turide@uio.no

Det begynner å bli lenge siden nå, tiden da det gamle Hellas – den vestlige sivilisasjons vugge opplevde en radikal forandring i forståelsen av verden rundt seg.

Sist endra 9. mars 2011 13:11 av Per Jørgen Ystehede

Med utgangspunkt i straffesakene mot Fritz Moen inviterte justisministeren aktuelle forskningsmiljøer til ideseminar på Politihøgskolen onsdag 7. mars.

Sist endra 9. mars 2011 14:54 av Per Jørgen Ystehede

Da det for noen år siden ble besluttet å opprette et sprøyterom i Oslo, tok Norge et viktig skritt i retning av en ny og annerledes narkotikapolitikk. Trodde nok mange. Men kanskje var beslutningen om sprøyterom heller et symbolsk svar på de mange overdosedødsfallene, framfor et utslag av pragmatisk handlekraft.

Sist endra 9. mars 2011 14:23 av Per Jørgen Ystehede

Onsdag 26. september 2007 holdt sjefen for Politiets Overvåkingstjeneste (PST), Jørn Holme, foredrag i Muslimsk Studentsamfunn. Bakgrunnen var en tydeligvis utbredt oppfatning blant muslimske studenter at de hyppig blir overvåket av PST, for eksempel ved telefonavlytting.

Sist endra 9. mars 2011 15:14 av Per Jørgen Ystehede

Utdrag fra en uttalelse fra KROM – Norsk forening for kriminalreform, i samband med den kommende stortingsmeldingen om kriminalomsorg.

Sist endra 9. mars 2011 12:56 av Per Jørgen Ystehede

Norske krigsbarn har krevd at staten gir dem oppreisning og erstatning for overgrepene mange av dem ble utsatt for under oppveksten. Men først må Menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg (MRD) oppheve foreldelsesfristen. Norsk rett har tidligere slått fast at denne saken er foreldet. 8. mars ble det gjennomført høring i MRD.

Sist endra 9. mars 2011 13:36 av Per Jørgen Ystehede

I Aftenposten 21.03.07 la justisminister Knut Storberget opp til debatt om bruk av straff som justispolitisk virkemiddel.

Sist endra 9. mars 2011 15:21 av Per Jørgen Ystehede

Kriminalomsorgen har ansvaret for å legge til rette for at innsatte får et aktivitetstilbud på dagtid, det være seg arbeid, opplæring, program eller andre tiltak (jfr stgjfl §18 ).

Sist endra 9. mars 2011 11:26 av Per Jørgen Ystehede

Kriminalpolitisk sett har de siste ukene vært preget av oppgjør. I NOKAS-saken har vi fått lagmannsrettens endelige dom over skyldspørsmålene og straffutmåling, samtidig som vi har kunnet bevitne forpostfektningene før ankesaken om det siste Munch-tyveriet.

Sist endra 9. mars 2011 14:41 av Per Jørgen Ystehede

I Aftenposten fredag 5. oktober kunne vi lese en uttalelse som Stine Sofie-stiftelsen med etterlatte har sendt til justisminister Knut Storberget. Formålet deres med uttalelsen var å få departementet til å trekke anken til Oslo tingretts dom vedrørende pårørendes rett til å klage på vedtak truffet av kriminalomsorgen.

Sist endra 16. mars 2015 14:07 av marihovl@uio.no

Etter at Københavns politiske flertall bestemte seg for å selge Ungdomshuset på Jagtvej 69, Blitz’ søsterhus, til den høyreorienterte kristne sekten Faderhuset, har byen vært preget av en ekstrem maktbruk og politiovergrep mot husets unge brukere og sympatisører fra inn- og utland.

Sist endra 9. mars 2011 16:15 av Per Jørgen Ystehede

”Ukens spalte” er ikke plassen for nekrologer. Dette er da heller ikke en nekrolog. Men det forholder seg slik at en mann av meget stor betydning for den tidlige utviklingen av norsk kriminologi og rettssosiologi døde for noen dager siden, 7. desember. Det er grunn til å dvele litt ved hans virke, som jeg tror også har en viss betydning den dag i dag.