Beskytt domstolene

Vi er vant til å se på domstolenes uavhengighet som et selvfølgelig og umistelig gode. Det er en av pilarene, noe av det selve samfunnsordningen hviler på. 

Urovekkende er det derfor når landets høyeste dommer, høyesterettsjustitiarius Tore Schei, meget stillferdig ser ut til å godta et betydelig inngrep i domstolenes uavhengighet. Det skjer i et innlegg i Aftenposten på julaften.

Sakens kjerne er et forslag fra Justis- og Politidepartementet om en rekke endringer i Straffeloven (Ot.prp. nr. 22, 2008-2009). Man vil ha innført strengere straffer for en rekke volds- og seksuallovbrudd, og foreslår hevede strafferammer. Det er en vanlig akseptert fremgangsmåte. Men så griper departementet til noe helt nytt. Istedenfor bare å angi øvre og nedre strafferammer, innføres betegnelsen ”Normalstraffenivå”. Departementet gjengir i stor detalj hendelsesforløpet i en rekke saker, og angir i hver av dem den straff departementet mener domstolene heretter bør idømme i lignende saker. Som vår rettsordning er, vil våre dommere måtte dømme i henhold til dette.

Høyesterettsjustitiarius sier han har vondt for å forstå at noen av hans dommerkollegaer finner dette prinsipielt meget uheldig. Jeg har vondt for å forstå at justitiarius ikke forstår. Det departementet på dette området foreslår, innebærer en betydelig detaljstyring av domstolene. Den tredje statsmakt svekkes, – det skjer en viktig maktforskyvning fra domstoler til politikere. Vi kommer et lite skritt nærmere den ulykkeige ordning med ”sentencing tables”. Lovgivere tar full kontroll. Jeg beskriver systemet i kapitel 10.2 i boken ”Kriminalitetskontroll som industri”.

Livene våre rommer en uendelighet av forskjeller. Det er mennesker fra denne uendeligheten som skal møte de abstrakte straffe-bestemmelser. Det ligger noen viktige hensyn til grunn for den ordning vi hittil har levd etter, tanker om at straffens omfang også skal kunne påvirkes av den eller de dommere som har tiltalte sittende foran seg, og ikke bare av en gruppe politikere fjernt fra de enkelte mennesker i deres konkrete situasjoner. 

Emneord: domstoler, straffeloven, straffenivå Av professor Nils Christie
Publisert 25. feb. 2011 13:23 - Sist endra 25. feb. 2011 13:33
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere