Helga Aune

Associate Professor II
Image of Helga Aune
Norwegian version of this page
Username
Visiting address St. Olavs plass 5 Domus Nova 6th floor 0165 OSLO
Postal address Postboks 6706 St. Olavs plass 0130 OSLO

Publications

 • Aune, Helga (2016). Rettslige standarder i opplæringsloven og barnehageloven. Om retten til likt pedagogisk utbytte uavhengig av kjønn, I: Kristian Andenæs & Jorunn Møller (red.),  Retten i skolen - mellom pedagogikk, juss og politikk.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215026671.  Kapittel 3.  s 54 - 74
 • Aune, Helga & Løvdal, Lene (2014). Au pair-ordningens rettslige konstruksjon - sårbarhet i et arbeids- og strafferettslig perspektiv, I: Anne Hellum & Julia Köhler-Olsen (red.),  Like rettigheter - ulike liv: Rettslig kompleksitet i kvinne-, barne- og innvandrerperspektiv.  Gyldendal Juridisk.  ISBN 9788205459281.  Kapittel 9.  s 219 - 259
 • Aune, Helga (2013). Fedrekvoten, normer og stereotype kjønnsroller. "...på noen områder kan jussen være en spydspiss i samfunnsutviklingen", I: Kirsten Ketscher; Kåre Lilleholt; Eivind Smith & Aslak Syse (red.),  Velferd og rettferd : Festskrift til Asbjørn Kjønstad 70 år.  Gyldendal Juridisk.  ISBN 978-82-05-42443-2.  kapittel 3.  s 35 - 48
 • Aune, Helga (2012). Opplæringslovens og barnehagelovens formålsbestemmelser. Utdanning, likestilling og stereotype kjønnsroller. Et helhetlig perspektiv: utdanning, arbeid, demokrati og likebehandling, I: Henning Jakhelln & Trond-Erik Welstad (red.),  Utdanningsrettslige emner.  Cappelen Damm AS.  ISBN 9788202358822.  Kapittel 6.  s 101 - 132
 • Aune, Helga (2011). Deltidsarbeid - stereotype kjønnsroller i arbeidsliv og privatliv Videreutvikling av vernet mot diskriminering på strukturelt grunnlag – neste trinn i diskrimineringsjussens utvikling?, I:  På vei. Om kjønn og rett i Norden.  Makadam Förlag.  ISBN 978-91-7061-104-9.  5.  s 51 - 71
 • Aune, Helga (2011). Report on Norway, In Monika Schlachter (ed.),  The Prohibition of Age Discrimination in Labour Relations.  Nomos Verlagsgesellschaft.  ISBN 9783832959012.  Kapitel.  s 443 - 461
 • Aune, Helga & Mo, Preben Haugmoen (2011). Arbeitsrecht in Norwegen, I: Martin Henssler & Axel Braun (red.),  Arbeitsrecht in Europa, 3. Auflage.  Verlag Dr. Otto Schmidt.  ISBN 9783504426811.  Kapitel.  s 845 - 926
 • Aune, Helga (2010). Kvinnekonvensjonens og kvinnerettslig teoris betydning for norsk rettsanvendelse og rettsvitenskapelige analyser. Retfærd. Nordisk Juridisk Tidsskrift.  ISSN 0105-1121.  33(2 = 129), s 51- 71
 • Aune, Helga (2008). Deltids- og midlertidig ansattes diskrimineringsvern, I: Anne Hellum & Kirsten Ketscher (red.),  Diskriminerings- og likestillingsrett.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215012629.  Kapittel 8.  s 239 - 264
 • Aune, Helga (2007). Solidaritet, menneskerettigheter og sosiale velferdsordninger, I: Kjell Bjørndalen & Karl Nysterud (red.),  Tariffavtalen som formet Norge: Verkstedsoverenskomsten 100 år.  Pax Forlag.  ISBN 9788253030456.  Kapittel.  s 201 - 209
 • Aune, Helga Karen (2004). Helsedepartementet, Regjering og Storting bryter likestillingsloven! Kommentar til Helsedepartementets behandling av vedtak nr 4/2003 til Klagenemnda for likestilling - "Steriliseringssaken". Kritisk juss.  ISSN 0804-7375.  30(2), s 144- 156

View all works in Cristin

 • Hartlev, Mette; Jørgensen, Stine; Aune, Helga & Hellum, Anne (red.) (2017). Ketsch me if you can. Sociale rettigheder og ligestilling. Karnov Group.  ISBN 978-87-619-3854-1.  415 s.
 • Aune, Helga (2013). Deltidsarbeid. Vern mot diskriminering på strukturelt og individuelt grunnlag. Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-29246-1.  695 s.
 • Jakhelln, Henning; Aune, Helga & Gisle, Jon (red.) (2012). arbeidsrett.no. kommentarer til arbeidstvistloven. Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-29360-4.  252 s.
 • Jakhelln, Henning; Aune, Helga; Kroken, Nina & Lenth, Claude A. (red.) (2011). arbeidsrett.no : kommentarer til arbeidsmiljøloven. 3. utgave. Cappelen Damm AS.  ISBN 9788202306113.  1413 s.
 • Aune, Helga; Fauchald, Ole Kristian; Lilleholt, Kåre & Michalsen, Dag (red.) (2009). Arbeid og rett. Festskrift til Henning Jakhellns 70-årsdag. Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-30235-1.  685 s.
 • Aune, Helga & Mo Fredriksen, Preben (2008). Norwegian Employment Law. N.W. Damm & Sønn ASA.  ISBN 978-82-04-13453-0.  142 s.
 • Jakhelln, Henning & Aune, Helga (red.) (2006). Arbeidsmiljøloven 2005 - en introduksjon. Damm.  ISBN 978-82-04-11813-4.  175 s.
 • Jakhelln, Henning & Aune, Helga (red.) (2006). arbeidsrett.no Kommentarer til arbeidsmiljøloven. Damm.  ISBN 978-82-04-12553-8.  1241 s.
 • Jakhelln, Henning & Aune, Helga (red.) (2005). arbeidsrett.no. NW Damm & Søn.  ISBN 82-04-10165-1.  1217 s.
 • Aune, Helga (2003). Arbeitsrecht i Norwegen. Verlag Dr. Otto Schmidt.  ISBN 3-504-42619-5.  1300 s.

View all works in Cristin

 • Aune, Helga (2013). Hvordan dagens regelverk åpner for at au-pairer kan utnyttes (i menneskehandel).
 • Aune, Helga (2013). Likestillingsutfordringer i arbeidsliv og utdanning.
 • Aune, Helga (2013). Rett til utdanning og fravær av vold.
 • Aune, Helga (2013). Retten til å arbeide og fravær av vold.
 • Aune, Helga & Burri, Susanne, University of Utrecht (2013). Sex Discrimination in Relation to Part-Time and Fixed-Term Work The application of EU and national law in practice in 33 European countries, EUROPEAN NETWORK OF LEGAL EXPERTS IN THE FIELD OF GENDER EQUALITY.
 • Aune, Helga & Burri, Susanne, Utrecht University (ed.) (2013). Sex Discrimination in Relation to Part-Time and Fixed-Term Work The application of EU and national law in practice in 33 European countries, EUROPEAN NETWORK OF LEGAL EXPERTS IN THE FIELD OF GENDER EQUALITY.
 • Aune, Helga (2012). Age-discrimination and exclusion –mechanisms. A greying labour market – concepts of work and pension norms.
 • Aune, Helga (2012). Aldersdiskriminering - individuelt og strukturelt vern.
 • Aune, Helga (2012). Deltidsarbeid. Vern mot diskriminering på strukturelt og individuelt grunnlag.
 • Aune, Helga (2012). Kjønnspoeng - eller de andre mulighetene?.
 • Aune, Helga (2012). Likestilling i barnehager.
 • Aune, Helga (2012). Paneldebatt om Au-pair-ordningen i Norge.
 • Aune, Helga (2012, 24. april). Stereotype bilder av kjønn blomstrer i barnehage og skole, 24. april 2012. [Internett].  Forskning.no:.
 • Aune, Helga (2012). Stereotypical gender roles in work and private life – part-time work, care and domestic work.
 • Aune, Helga (2012). Stereotypier i utdanningen: Kjønn, etnisitet, seksualitet og religion.
 • Aune, Helga (2012). The right to Education. Human Rights instruments, EU and National legislation. Legal Norms in a plural cultural and gendered reality.
 • Aune, Helga (2012, 30. mars). Vi er fortsatt ikke likestilte...,. [Internett].  Forskning.no.
 • Aune, Helga (2012). Viktige skritt for å fremme likestilling: Kommentar til Ronald Craig innledning.
 • Amesto, Translations & Aune, Helga (2011). Part-time work - stereotypical gender roles in work and private life. Further development of the protection against discrimination on a structural basis - the next step in the development of anti-discrimination law?.
 • Aune, Helga (2011). Aldersdiskriminering.
 • Aune, Helga (2011). Aldersdiskriminering – en kamp mellom generasjoner?.
 • Aune, Helga (2011). Au-pair work - stereotypical women`s work.
 • Aune, Helga (2011). "Cleaning House and care for Children - Work provided by part-time working mothers or by au-pairs?".
 • Aune, Helga (2011). Debattleder på den årlige utdanningsrettslige konferansen i regi av Juristenes Utdanningssenter, 25 oktober 2011.
 • Aune, Helga (2009). Deltidsarbeid. Vern mot diskriminering på strukturelt og individuelt grunnlag. Doktoravhandlinger forsvart ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo. 13. Show summary
 • Aune, Helga (2009). Tove Stang Dahls minneseminar 7. mai: "Diskriminering av deltidsansatte - oversett og ignorert?".
 • Aune, Helga; Fauchald, Ole Kristian; Lilleholt, Kåre & Michalsen, Dag (2009). Henning Jakhelln - 70 år, I: Helga Aune; Ole Kristian Fauchald; Kåre Lilleholt & Dag Michalsen (red.),  Arbeid og rett. Festskrift til Henning Jakhellns 70-årsdag.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-30235-1.  Forord.  s 13 - 16
 • Aune, Helga (2003). Arbeidsvilkår og forbudet mot diskriminering på grunn av kjønn, med særlig vekt på tariffavtaler.
 • Aune, Helga Karen & Jakhelln, Henning (2000). Arbeidsgiverens kontrolladgang - arbeidstakerens integritet. Show summary

View all works in Cristin

Published Apr. 1, 2019 1:33 PM - Last modified Aug. 26, 2019 9:43 AM

Projects

No ongoing projects