Johan Boucht

Professor dr.iur.
Image of Johan Boucht
Norwegian version of this page
Phone +47-2285 9499
Room 215
Username
Visiting address Domus Bibliotheca Karl Johans gate 47 0162 OSLO
Postal address Postboks 6706 St. Olavs plass 0130 Oslo

Professional interests

- Criminal law

- Asset recovery law

- Police law, particularly relating to the use of force

Internal assignments

- Responsible teacher for criminal law

- Teacher responsible for overseeing the 4th year of study (studieårsansvarlig)

- Deputy member of the Department council

- Leader (together with Thomas Ugelvik) of the Research Group on Punishment

Other Activity

- Adjunct Professor of Police and Prosecution Law, Faculty of Law, University of Bergen, 2017-

- Adjunct Professor of Criminal Law, University of Karlstad, Sweden, 2015-

- Docent of Criminal Law at the Faculty of Law, University of Helsinki, Finland 2013-

- Part-time lecturer of criminal law at the National Police Academy of Finland, 2003-

- Member of Research Network on Criminal and Quasi-Criminal Enforcement Mechanisms (University of Luxembourg), 2014-

- Member of Young Nordic Police Research Network

Background

-  Gastforscher, Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Strafrecht, Freiburg,Tyskland, January-July 2018

- Visiting research fellow, Centre for Criminology, University of Oxford, England, 2013-2014

- Post-doctor (Norwegian Research Council; FRISAM) 2012-2014

- LL.D. (University of Uppsala) 2011

- MPG-scholar at Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Strafrecht, Freiburg, Germany (2010)

- Doctoral candidate at the Faculty of Law, University of Uppsala, Sweden 2007-2011

- Research assistant of criminal- and procedural law at the Faculty of Law, University of Helsinki, Finland 2005-2007

- Trained at the Bench 2005 (Pargas Magistrate´s Court), Finland

- LL.M. 2004 (University of Helsinki, Finland)

- Certificate in English Law (University of Warwick, England) 2001

Tags: Criminal law, Contracts and agreements

Publications

Books

- Polisens våldsanvändning. En juridisk lärobok (Uppsala, Iustus förlag  2019)

- Poliisin voimankäyttöoikeus. Oppikirja suomen oikeudesta (Tampere, Poliisiammattikorkeakoulu, forthcoming 2019)

- Polisens maktmedelsanvändning. En lärobok om finsk rätt (Tammerfors, Polisyrkeshögskolan 2018)

The Limits of Asset Confiscation. On the Legitimacy of Extended Appropriation of Criminal Proceeds (Oxford, Hart Publishing 2017), 250 pp

- paperback (2019)

- Polisiär våldsanvändning. En straff- och offentligrättslig studie [Use of Force by Police Officers. A criminal law and public law study], Diss., Iustus förlag 2011, 512 pp

          - 2nd edition (Iustus förlag, 2017), 512 pp

- Johan Boucht – Dan Frände, Finsk straffrätt. Grundkurs i de allmänna lärorna [Finnish Criminal Law. The Basic Principles of Criminal Law] (2007)

- Johan Boucht – Dan Frände, Suomen rikosoikeus. Rikosoikeuden yleisten oppien perusteet [Finnish Criminal Law. The Basic Principles of Criminal Law] (2008)

- 2nd edition (2019)

Articles in antologies

"Re-thinking Proportionality in Asset Confiscation Proceedings", in E Billis/N Knust/JP Rui (eds.), Effectiveness and Proportionality. Modern Challenges in Security Law and Criminal Justice (Hart Publishing, forthcoming 2020)

- “Non-Conviction Based Confiscation: Moving the Confiscation of Criminal Proceeds From the Criminal to the 'Civil' Sphere - Benefits and Issues”, in V. Franssen and C. Harding (Eds.): Quasi-criminal enforcement mechanisms in Europe: Historical origins, contemporary concepts and future perspectives (Hart Publishing, forthcoming 2020)

- "Extended Confiscation - Criminal Assets or Criminal Owners?" in Katalin Ligeti and Michele Simonato  (ed.) Chasing Criminal Money (Oxford, Hart Publishing 2017), p. 117-137

- "European Cooperation in Financial Investigations. An Overview of the Legal Framework and Future Challenges", in Zlata Durdevic and Elizabeta Karas (ed.), European Criminal Procedure Law in the Service of the Protection of European Union Financial Interests (Croatian Association of European Criminal Law 2016) p. 117-131

- "Principles of Legal Interpretation in Finnish and Swedish Law", in Ingvill Helland and Sören Koch (ed.), Nordic and Germanistic Legal Methods. Contributions to a dialogue between different legal cultures, with a main focus on Norway and Germany (2014, forthcoming), 165-187

- ”Den juridiska utbildningen – ett genmäle”, [The Legal Education – A Reply] iNykyajan muuttuva oikeus – Nutida rätt i förändring. r.f. Justus ry. 10 vuotta [Modern Law in Change] • år, Kimmo Nuotio – Casper Herler – Johan Boucht (ed.), (2001), 263-277

Articles in Peer-Review Journals

- "Medvirkningslæren i finsk, norsk og svensk rett - en komparativ undersøkelse",Tidsskrift for Strafferett (forthcoming 2020)

- "Nordisk kriminalpolitik: finns den, och om så, vart är den på väg?", Tidskrift utgiven av Juridiska Föreningen i Finland (forthcoming 2020)

- "Nødetatenes bistandsplikt til politiet", Kritisk Jus (forthcoming 2020)

- "Asset confiscation in Europe - past, present, and future challenges", Journal of Financial Crime (2019), p. 526-548 

- "Politirettslig fare - særlig ved ordensforstyrrelser" ('Risk in Police Law - particularly as regards public order and security'), Tidsskrift for strafferett (2018), p. 327-347

- "Finsk polis och s.k. riktade dödsskott" ("Finnish Police and 'polizeiliche Todesschuss'"), Tidskrift utgiven av Juridiska Föreningen i Finland (2017), p. 611-628

- "Civil Asset Forfeiture and the Presumption of Innocence - Particularly in the Light of Art. 6(2) ECHR", New Journal of European Criminal Law (2014), 221-255

- "Extended Confiscation and the Proposed Directive on Freezing and Confiscation of Criminal Proceeds in the EU - on Striking a Balance Between Efficiency, Fairness and Legal Certainty", European Journal of Crime, Criminal Law and Criminal Procedure(2013), 127-162

- "Om straffrättslig oaktsamhetsbedömning vid frivillig verksamhet förknippad med förhöjd risk", Svensk Juristtidning (2013)

- "Utvidgat förverkande enligt strl. § 34a - ny modell för ökad funktionalitet eller obefogat avsteg från hävdvunna rättssäkerhetskrav?" (Extended confiscation under § 34 a of the Norwegian Penal Code - increased functionality or unjustified deviation from basic requirements of Rechtssicherheit), Tidsskrift for Strafferett (4/2012), p. 382-423

- "Om strafferettslig utilregnelighet i norsk rett - noen synspunkter fra et nordisk perspektiv", Lov og Rett (2012), 515-532

- Cross-border Use of Police Powers within the EU - A Finnish, Norwegian and Swedish perspective, European Criminal Law Review (2012), 203-235

- Betydelsen av självförvållat rus vid uppsåtsbedömning enligt norska strl. § 40 - särskilt i ljuset av svenska HD:s avgörande NJA 2011 s. 563 [The effect of self-caused intoxication on the evaluation of intent pursuant to § 40 in the Norwegian Criminal law Act – particularly on the light of the Swedish Supreme Court Case NJA 2011 s. 563], Tidsskrift for Rettsvitenskap (2011), 612-657

- ”Om polisiär maktmedelsanvändning enligt nya finska polislagen. Särskilt beträffande polismäns nödvärnsrätt och användning av skjutvapen”, [On the Use of Force by the Police. Particularly in regard to self-defence and the use of fire arms], Tidskrift utgiven av Juridiska föreningen i Finland (2011), 747-776

Articles in Learned Journals:

- "De yttre gränserna för polisens bruk av maktmedel - diskussion om en doktorsavhandling", Tidskrift utgiven av Juridiska föreningen i Finland (2014)

”Om objektivitetsprincipen i den polisiära verksamheten - utkast till problemställningar” [The Objectivity Principle in Police Work - an Outline of Problem Formulations], Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab (2011), 284-299

- ”Om framkallande av fara i ljuset av HD B 3372-08” [On the Causation of Danger in the Light of the Supreme Court Judgement B 3372-08], Juridisk tidskrift (2009)

- ”Mot en kommunikativ straffrätt” ([Towards Communicative Criminal Law], Tidskrift utgiven av Juridiska föreningen i Finland (2005), 121-143.

- ”Teaching Legal Theory in Universities of Helsinki and Warwick. A Comparative Reflection”, Oikeus (2001), 241-250

- ”De nordiska juristmötena och rättsgemenskapen i Norden” [The Nordic Lawyers’ Meetings and the Nordic Legal Community], Defensor Legis (1999), 748‑775

- ”Om grundlagsreformen och domstolars lagprövningsrätt. En kort granskning av paragraf 106 § i förslaget till ny regeringsform för Finland” [On the Constitutional Reform and Judicial Review by the Courts. A Brief Analysis of 106 § of the Proposition for a New Constitution for Finland], Tidskrift utgiven av Juridiska föreningen i Finland (1998), 571-607

Shorter Publications in Learned Journals

- ”Polisens befogenhet att bruka maktmedel och dess relation till nödvärnet – några reflexioner” [The Police’s Authority to Use Force – Some Reflections], Tidskrift utgiven av Juridiska föreningen i Finland (2006), 517-523.

- “Det 36 Nordiska juristmötet i Helsingfors” [The 36th Nordic Lawyers’ Meeting in Helsinki], Tidskrift utgiven av Juridiska föreningen i Finland (2002), 713-724

Reports

- ”Det straff- och disciplinrättsliga ansvaret för Skatteverkets tjänstemän vid felaktig eller bristande ärendehandläggning”, i Skattetjänstemännens tjänstemannaansvar. En rapport om skattetjänstemännens straff-, disciplin- och skadeståndsrättsliga ansvar för handlande i tjänsten mot bakgrund av JO:s och JK:s praxis (Institutet för Skatter & Rättssäkerhet) 2011, 69-100

Literature reviews

- Elisabeth Myhre Lie: I Forkant. Kriminalitetsforebyggende politiarbeid (Gyldendal akademisk 2011), 350 ss., in Tidsskrift for Rettsvitenskap (2012), 218-228

- Tor-Geir Myhrer, Som sista utvei. Rettslige rammer for politiets bruk av skytevåpen [The Last Resort. The Legal Framework for Use of Firearms by the Police], (Universitetsforlaget 2005), 1-246, och Annika Norée, Polisers rätt att skjuta [The Police’s Right to Shoot] (Norstedts juridik 2004), 1-143, in Tidskrift utgiven av Juridiska Föreningen i Finland (2007), 159–164

- Claes Lernestedt, Kriminalisering – Problem och principer [Criminalization – Problems and Principles], akademisk avhandling (Göteborg: Iustus förlag 2003), i Tidskrift utgiven av Juridiska Föreningen i Finland (2003), 697-705

- Tero Kurenmaa, Sisäpiirintiedon väärinkäyttö [Abuse of Inside Information], akademisk avhandling (Jyväskylä: Suomalaisen Lakimiesyhdistyksen julkaisuja 2003), Defensor Legis (2003),

Published Sep. 12, 2014 11:02 AM - Last modified Nov. 3, 2020 4:00 PM