Kraftutbygging i fokus

Nikolai K. Winges pågående doktorgradsprosjekt "Kampen om arealene" er brennaktuelt om dagen. Han mener vi må få et regelverk som også evner å ta hensyn til helheten og ikke bare enkeltsaker.

Sommerens kraftlinjedebatt har hatt mange meninger, blant annet er det etterlyst lovendringer fra flere hold. Winge sier at på dette området er Hardangersaken bare toppen av isfjellet. Flere tilsvarende kraftlinjer skal underlegges behandling i de kommende årene. I tillegg planlegger politikerne omfattende satsning på utbygging av vindkraftverk.

Ulike interessers lovbeskyttelse

Stipendiat Nikolai K. Winge er del av forskergruppen i naturressursrett. Han arbeider med en doktorgrad som drøfter mange av de rettslige aspektene ved myndighetenes behandling av kraftutbyggingssaker. Prosjektet undersøker hvilke rettslige virkemidler gjeldende lovverk inneholder for å ivareta andre arealinteresser som blir berørt. Doktoravhandlingen planlegges ferdigstilt høsten 2011.

Kamp om arealene

Kraftlinjer var sommernes snakkis. Stipendiat Nikolai Winge etterlyser en mer helhetlig tilnærming i arealforvaltningen. Foto: Statnett

Winge viser til et generelt økt press på utmarksområdene. Stadig nye områder blir tatt i bruk til etablering av anlegg for produksjon eller overføring av kraft. Slike arealbruksendringer skaper ofte konflikter. Etablering av kraftanlegg kan være meget arealkrevende og synlige i landskapet og skaper derfor ekstra sterke konflikter. Dertil kommer at mange enkelttiltak i sum kan gi uforutsette virkninger, illustrert ved at politisk satsing på mange forskjellige prosjekter innen fornybar energi bidrar til press for utbygging av konfliktskapende kraftmaster. Nytten av tiltakene kommer ofte andre til gode enn de lokalsamfunn som får ulempene.

Verdikonflikter med begrenset rettslig styring

Winge viser til at rettsbildet innenfor arealretten er fragmentert og sektorbasert. Det er mange forvaltningsorganer som er gitt myndighet etter forskjellige lover, og hvor vurderingene styres av skjønn innenfor rammen av de enkelte sektorlovenes avgrensede formål. I kraftutbyggingssaker er det en kompleks sammensetning av hensyn og interesser som skal ivaretas, og ofte stor uenighet om hvilke verdier det er viktigst å ivareta.

Regler for enkeltsaker – få for helheten

Winge påpeker behovet for rettslige verktøy som sikrer at det foretas en bred kartlegging og vurdering av alle arealinteresser som blir berørt i kraftutbyggingssaker. Dagens lovverk er i stor grad utformet for å håndtere enkeltsaker. Når fokuset er rettet mot enkelttiltak er det fare for at man kan miste oversikten over de samlede virkningene av flere utbyggingstiltak, og utbyggingstendensen i et lengre perspektiv. Utfordringen består i å se den samlede effekten av flere inngrep når forvaltningen i stor grad er konsentrert om enkeltsaker.

Endringer i plan- og bygningsloven skaper nye problemer

Winge viser også til at de nylige endringene i plan- og bygningsloven skaper utfordringer med å vurdere kraftanlegg i sammenheng med andre arealinteresser. At større kraftlinjer nå er unntatt fra kravet om planbehandling kan på en side være formålstjenlig for energisektoren, men kan på den andre siden føre til større avstand mellom sektorinteressene, og slik sett skape vanskeligheter mht. å sikre en helhetlig arealforvaltning.
 

Av Atle Kolbeinstveit
Publisert 17. sep. 2010 07:41 - Sist endret 6. aug. 2019 08:49