Sikring av digitale bevis i rettssaker kan gå på bekostning av folks privatliv

Jakten på digitale bevis skaper nye rettslige utfordringer. Dagens praksis med innhenting av digitale bevis kan gripe inn i privatlivet ditt, og være i strid med grunnloven.

Pc

- Lovgivningen henger etter den raske digitale og teknologiske utviklingen. Det skaper uklare situasjoner i retten, forteller Maria Astrup Hjort. Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

Daglig legger vi igjen spor etter oss på datamaskiner, mobiltelefoner og ulike nett-tjenester. Om vi havner i en konflikt kan disse digitale sporene bli brukt som bevis i en rettssak. Et digitalt bevis kan være en e-post, eller logg over nettsøk.

For ikke mange år siden var et bevis i retten et konkret fysisk objekt, som et papirdokument eller en gjenstand. Endringer av fysiske bevis var som oftest godt synlig, som for eksempel forfalskning av signaturer. Fysiske objekter er fortsatt viktige som bevis, men digitale bevis blir stadig viktigere. Samtidig er det enkelt å kopiere, manipulere og slette digitale bevis.

- Lovgivningen henger etter den raske digitale og teknologiske utviklingen. Det skaper uklare situasjoner i retten, forteller Maria Astrup Hjort, postdoktor ved Universitetet i Oslo.
 

Få rettssaker om sikring av digitale bevis

Hjort har gått gjennom lovverket og forarbeidene i sin forskning. Særlig har hun vurdert muligheten for å sikre bevis. Hun skrev brev til tingrettene i hele landet, og ba om avgjørelser som viser hvordan digitale bevis sikres i praksis.

- Omtrent tjue prosent av tingrettene har hatt saker som handlet om sikring av digitale bevis, og hver av disse tingrettene hadde omtrent én sak hver. Jeg tror ikke antall saker er lavt fordi det ikke er aktuelt med digitale bevis i flere saker, men fordi advokater og klienter ikke har tenkt på muligheten til å sikre seg slike bevis, sier Hjort.

Hjort viser i sin studie for første gang fremgangsmåten for å sikre digitale bevis i sivile rettssaker, det vil si alle saker som ikke gjelder straff. Med avhandlingen er det også første gang de rettslige spørsmålene knyttet til sikring av digitale bevis i sivile saker blir behandlet i sin fulle bredde.

Bevissikringsregler møter ”Retten til privatliv”

Et grunnleggende mål i det norske rettssystemet er at saker som tas opp i retten skal resultere i en riktig rettsavgjørelse. Riktige bevis er dermed essensielt.

- Viktige dilemmaer som retten til bevis mot retten til privatliv har verken blitt diskutert eller avklart i forarbeidet til lovene. Grunnlovens paragraf 102 handler om retten til privatliv. Denne retten kan bli satt til side ved å godkjenne sikring av digitale bevis, forteller Maria Astrup Hjort.

- Det er en konflikt mellom bevissikringsregler og hvor langt man bør gripe inn i folks privatliv. Er det for eksempel forskjell på en privat datamaskin og en som tilhører en bedrift? Og hva er privatliv relatert til digitalt lagret informasjon?, spør Hjort.

- Mange vanskelige spørsmål er ikke behandlet i forarbeidene til lovene og gjør arbeidet til dommerne svært vanskelig. I noen tilfeller vil bevissikringen også være grunnlovsstridig, når det legges opp til en prosess som i for stor grad griper inn i personers private sfære, sier Hjort.

For at parten skal få sikret et digitalt bevis som hun eller han ikke selv har hånd om, må hun få en avgjørelse fra retten på at hun har rett til å få sikret beviset, og det er denne prosessen og det videre arbeidet med å hente ut det digitale beviset som er problematisk, og hvor lovreglene ikke er tilstrekkelige, forteller Hjort.

Utfordring for dommerne

- Dommernes utfordring er at de gjerne kun får svake bevis å forholde seg til fra parten i saken. Det er gjerne tidlig i saken da alt fortsatt er litt uklart, samtidig som parten tror at det finnes bevis, men uten å være helt sikker, forteller Hjort.
 
Det finnes ikke støtte i loven eller forarbeidene for hvordan dommeren skal forholde seg til dette. Dommerne må derfor velge om de vil tro på parten, basert på advokatens fremstilling av saken og hvor troverdig historien er. Vurderingen blir veldig usikker, i følge Hjort. I tillegg er det problematisk at retten gjerne er vag i sin beslutning om hva som skal hentes inn og det overlates derfor til namsmannen, som er ansvarlig for å gjennomføre bevissikringen, å utøve skjønn i hva han sikrer.

Hjort håper boken, med beskrivelser av hvilke muligheter man har til å sikre bevis og fremgangsmåten for å gjøre dette, vil være til praktisk hjelp for både advokater og dommere.

Namsammen og teknikeren kommer på døra

Ifølge Hjort er det i dag praksis at namsmannen kommer uanmeldt på døra med en tekniker han selv har oppnevnt. De vil som oftest ta en kopi av alt innhold på en eller flere datamaskiner, da det tar for lang tid å lete etter relevante filer direkte på stedet. Når kopieringen er ferdig tar namsmannen med seg kopien. Kopien inneholder gjerne enorme mengder informasjon og partene i saken (den som saksøker og den som blir saksøkt) må bli enige om søkeord som skal brukes for å prøve å finne de relevante bevisene.

Dersom partene ikke blir enige om søkeord må retten avgjøre dette. Den oppnevnte teknikeren utfører så søket basert på søkeordene, vurderer selv hva som er relevant og skriver en rapport om funnene. Rapporten blir gitt til motparten for kommentar før den som har etterspurt informasjonen får den utlevert.

- Hele denne saksgangen gjør spørsmålet om retten til bevis mot retten til privatliv svært relevant, forteller Hjort.

- Teknikeren får blant annet tilgang til store mengder data, hvorav mye kan være av svært privat art, forretningshemmeligheter, eller være taushetsbelagt, som for eksempel ved kopiering av en advokat eller leges datamaskin. Det kan være vanskelig for teknikeren å vite hva som kan og bør inkluderes i rapporten, og både namsmannen og teknikeren må utøve stor grad av skjønn, sier Hjort.

Hjort forteller i boken om et tilfelle der flere datamaskiner enn det som stod i instruksen fra retten ble kopiert, inkludert tre private datamaskiner som tilfeldigvis var på kontoret til bedriften den dagen, og hvor teknikeren som ble oppnevnt var foreslått av motparten i saken. Når dommeren ikke har noen lovbestemt fremgangsmåte, må han eller hun handle slik det for øyeblikket synes mest hensiktsmessig. Resultatet er dermed at fremgangsmåten varierer fra sak til sak.

Den såkalte Nordmarc-saken var en pilotsak på mange måter, og de mange avgjørelsene saken resulterte i viste hvor mange uavklarte spørsmål bevissikringsreglene gir opphav til. Mest kjent er nok saken for en avgjørelse i Høyesterett fra 2006, der den avklarte hvor mye bevisene man ønsker tilgang til må spesifiseres for at retten skal kunne gi klarsignal om bevissikring.

Foreslår å endre tvisteloven

Basert på funnene i avhandlingen mener Hjort at deler av tvisteloven bør revideres og at dagens regler gir utfall som lovgiverne muligens ikke hadde intensjoner om, som for eksempel at bevissikring kommer i konflikt med vern av privatlivet.

Siden både teknologien og tvisteloven er forholdsvis nye, er Hjorts forskning en av de aller første arbeidene som tar stilling til bevissikringsreglene i tvisteloven.
Hjort håper derfor forskningen kan bli brukt av lovgivere ved eventuelle lovrevisjoner.

 

Denne saken er også publisert på Forskning.no

 

Av Mari Gakkestad, Elise Koppang Frøjd
Publisert 14. sep. 2016 11:11 - Sist endret 3. apr. 2017 13:18