Disputas: Dynamisk tolking av traktater

Cand. jur Eirik Bjørge vil forsvare sin avhandling for graden Ph.d: Evolutionary interpretation of treaties

Eirik Bjørge.

Copyright: Laura Dix

Tid og sted for prøveforelesning

Bedømmelseskomité

Leder av disputas

Veileder

Sammendrag

Dynamisk tolking av traktater

Avhandlingen viser at det ikke er noe som skiller den dynamiske tolkingsmetode som Den europeiske menneskerettsdomstol bruker, fra folkerettens generelle traktatrett. Vi sier at en domstol tolker en traktat dynamisk når den tolker et begrep i en traktat på en måte som gjør at innholdet i begrepet har endret seg over tid. Skal moderne former for handel forstås som innbefattet i traktatbegrepet «handel» i en traktat fra 1850-årene? Må «tortur» forstås som å omfatte et bredere spekter av handlinger i dag enn i 1950? I saker hvor en internasjonal domstol sier «ja» til denne typen spørsmål, sier en gjerne at domstolen har konkludert med en dynamisk fortolking av traktatbegrepet.
Mens mange mener at menneskerettsorganer bruker en metode som er mer «dynamisk» eller «evolutiv» enn hva den Den internasjonale domstol anvender, viser denne avhandlingen at dette ikke er tilfellet. En traktat må fortolkes i god tro i tråd med den ordinære betydning som bør tillegges traktatens tekst sett i sin sammenheng og i lys av traktatens gjenstand og formål; slik kommer en frem til partenes felles intensjon. Avhandlingen viser at dynamisk tolking ikke er annerledes enn andre former for tolking av traktater i folkeretten. I likhet med andre former for tolking er dynamisk tolking et produkt av partenes felles intensjon slik denne er uttrykt i traktatens tekst og gjenstand og formål. Når internasjonale domstoler tolker traktater dynamisk, eller evolutivt, gjør de ikke annet enn å følge den tradisjonelle traktatretten, slik denne er nedfelt i Wienkonvensjonens generelle regel om traktattolking.
 

 

Publisert 4. juni 2013 14:49 - Sist endret 29. apr. 2015 15:57