English version of this page

Disputas: Forholdet mellom nasjonale omgåelsesregler og skatteavtaler

Cand. jur Eivind Furuseth ved Institutt for offentlig rett vil forsvare sin avhandling for graden Ph.d: Forholdet mellom nasjonale omgåelsesregler og skatteavtaler

Originaltittel: The relationship between domestic anti-avoidance rules and tax treaties  

Disputasen vil foregå på norsk.

Eivind Furuseth

Foto: Henrik Hildre

Tid og sted for prøveforelesning

Bedømmelseskomité

Leder av disputas

Prodekan Erling Hjelmeng

Veileder

Sammendrag

Skatteavtaler og skatteomgåelse

Det er inngått mer enn 2000 skatteavtaler rundt om i verden og et viktig spørsmål er hvorvidt disse avtalene begrenser en stats mulighet til å slå ned på uønsket skatteplanlegging. PhD-avhandlingen viser at skatteavtalene i mange situasjoner setter betydelige begrensinger på en stats mulighet til å benytte seg av nasjonale regler for å hindre uønsket skatteplanlegging.

Dagsaktuelt tema
Temaet for avhandlingen er særlig relevant i disse dager med stort fokuset rundt OECD/BEPS, Panama Papers, Starbuck, Apple, Google m.m. Mange av de store multinasjonale selskapene benytter seg av i utgangspunktet fullt ut lovlige metoder for å redusere skatten. Samtidig har nasjonale myndigheter stadig mer fokus på at en del av denne skatteplanleggingen er uønsket og statene ønsker å sette en stopper for dette ved bruk av sine nasjonale regler. Det skattemyndighetene ofte glemmer er at bruk av slike nasjonale regler kan være i strid med skatteavtalene og derfor ikke kan anvendes.

Fremgangsmåte
For å kunne ta stilling til om skatteavtalen begrenser bruken av nasjonale omgåelsesregler må skatteavtalen tolkes. Et grunnleggende prinsipp er at dersom nasjonale regler er i strid med skatteavtalen så går skatteavtalen foran. Med andre ord, dersom skatteavtalen gir skattyter en rettighet (typisk en lavere skatt enn hva som følger av nasjonal rett), kan ikke skattemyndighetene nekte skattyter denne fordelen ved å anvende en nasjonal omgåelsesregel. Stat A og Stat B har avtalt seg imellom hvordan fordelingen av skatten skal skje, og da kan ikke den ene staten i ettertid komme trekkende med en nasjonal omgåelsesregel og si at denne overstyrer skatteavtalen.

Veien videre
Både nasjonal rett og skatteavtaler er under stadig utvikling. Et viktig spørsmål er i hvilken grad denne utviklingen påvirker skattemyndighetenes mulighet til å slå ned på uønsket skatteplanlegging. Er det slik at skatteavtaler inngått i senere tid i større grad tillater skattemyndighetene å bruke nasjonale omgåelsesregler? PhD-avhandlingen viser at det er av stor betydning når skatteavtalen er inngått for spørsmålet om skattemyndighetene er avskåret fra å bruke sin nasjonale omgåelsesregel på uønsket skatteplanlegging. Jo eldre skatteavtalen er, jo mer begrenser den skattemyndighetenes mulighet til å slå ned på uønsket skatteplanlegging.


 

Publisert 26. mai 2016 12:01 - Sist endret 10. aug. 2016 10:43