English version of this page

Disputas: Kontrollerte utenlandske selskaper og skatteunngåelse

Blazej Kuzniacki ved Institutt for Offentlig rett vil forsvare sin avhandling for graden ph.d: Controlled Foreign Companies and Tax Avoidance: International and Comparative Perspectives with Specific Reference to Polish Tax and Constitutional Law, EU Law and Tax Treaties.

Disputasen vil foregå på engelsk.  

Blazej Kuzniacki

Foto: privat

Tid og sted for prøveforelesning

Bedømmelseskomité

  • Professor Arvid Skaar, Universitetet i Oslo (leder og 2. opponent)
  • Dr. hab. Adam Zalasiński, European Commission (1. opponent)
  • Advokat, dr.juris Bettina Banoun, Advokatfirmaet Wiersholm

Leder av disputas

Prodekan Alf Petter Høgberg

Veiledere

Sammendrag

Brorparten av globale investeringer har skatteplanlegging som et sentralt formål. En rekke såkalte “kontrollerte utenlandske selskaper” (“controlled foreign companies”, CFCs) etableres i skatteparadiser og jurisdiksjoner med særlig lav beskatning, uten annen begrunnelse enn at det gir et gunstig beskatningsregime.

Denne (lovlige) skatteplanleggingen kan på flere måter anses som problematisk:
- det fører til urettferdig og ubalansert beskatning
- det vil sannsynligvis øke forskjellen mellom fattige og rike land, i strid med globale ambisjoner om bærekraftig utvikling
- det undergraver statenes skattegrunnlag
- det undergraver skattesystemets legitimitet
- det kan være til hinder for fri konkurranse mellom selskaper

Dette regelverket analyseres i detalj i denne doktoravhandlingen, både på nasjonalt og internasjonalt nivå.

Forfatteren søker deretter å foreslå endringer i reguleringen som kan bøte på de negative konsekvensene av det eksisterende regelverket, uten at genuint internasjonal økonomisk aktivitet rammes på urimelig vis. Forslagene søker å finne et balansepunkt, hvor nasjonalt skattegrunnlag bevares, samtidig som konkurransehensyn ivaretas, innenfor rammen av EU/EØS-lovgivning og eksisterende skatteavtaler, i tråd med ambisjonene for arbeidet som gjøres på skatteområdet innen OECD-rammeverket (BEPS-tiltakene). 

Selv om avhandlingen tar et utgangspunkt i de polske CFC-reglene, er analysen og konklusjonene relevant også for andre land. Analysen kan også fungere som en målestokk for land uten CFC-regler, dersom de ønsker å etablere et reguleringsregime.

 


 

Publisert 13. des. 2016 14:23 - Sist endret 27. okt. 2017 13:04