English version of this page

Disputas: NATOs engasjementsregler: Om engasjementsregler, selvforsvar og bruk av makt i væpnet konflikt

Camilla Guldahl Cooper (LLM) ved Forsvarets Høgskole vil forsvare sin avhandling for graden Ph.d: NATOs engasjementsregler: Om engasjementsregler, selvforsvar og bruk av makt i væpnet konflikt

Original tittel: NATO Rules of Engagement: On ROE, self-defence and the use of force during armed conflict

Disputasen vil foregå på Engelsk

Camilla Guldahl Cooper

Foto: Forsvaret

Tid og sted for prøveforelesning

Bedømmelseskomité

  • Professor Kjetil Mujezinović Larsen, Universitetet i Oslo (leder)
  • Prof. Dr. Wolff Heintschel von Heinegg, Europa-Universität Viadrina Frankfurt (1. opponent)
  • Professor Laurie Blank, Emory Law School (2. opponent)

Leder av disputas

Dekan Dag Michalsen

Veileder

Sammendrag

Når kan militære styrker bruke dødelig makt i væpnet konflikt? Dette er både et spørsmål om juss og militære tillatelser. Fra et rettslig perspektiv er krigens folkerett og selvforsvarsretten spesielt relevant. I tillegg vil militære direktiver og prosedyrer som for eksempel engasjementsregler (‘rules of engagement’, ROE) gi ytterligere begrensninger på maktbruk og definere nærmere når, hvordan og mot hvem makt kan brukes. Utfordringen for militære styrker er at i komplekse militære operasjoner er både jussen og ROEene ofte vanskelig å anvende. Hvordan skal man skille mellom personer som slåss uten uniform og beskyttede sivile? Når blir en person, som ikke er medlem av de væpnede styrker til en part til konflikten, lovlig mål?

Behov for klare regler og retningslinjer for maktbruk

I stedet for akademiske diskusjoner som resulterer i komplekse kriterier som jurister sliter med å bli enige om, trenger, og fortjener, militære styrker klare regler og retningslinjer for når de kan bruke makt, spesielt i komplekse operasjonssituasjoner. Dette gjøres blant annet ved å bruke operasjonelle konsepter som ‘fiendtlig handling’ og ‘fiendtlig hensikt’, men disse kan også være vanskelig å tolke og anvende. Denne avhandlingen analyserer derfor hva NATOs maktbrukskonsepter autoriserer, hva som er gjeldende rett og hva dette krever, og hvordan de operasjonelle verktøyene reflekterer og sikrer etterlevelse av relevante rettslige krav.
 

 


 

Publisert 18. okt. 2018 14:50 - Sist endret 22. okt. 2018 14:37