Digital Disputas: Gunnhild Storbekkrønning Solli

Master i rettsvitenskap Gunnhild Storbekkrønning Solli ved Institutt for offentlig rett vil forsvare sin avhandling for graden Phd: Ute av syne, ute av sinn - om rettigheter til og forvaltning av grunnvann i norsk rett

Bildet kan inneholde: person, hår, ansikt, hvit, frisyre.

Gunnhild Storbekkrønning Solli

Foto: Monica Kopperdal Hellem

Universitetet i Oslo er for tiden stengt, og disputasen vil derfor bli strømmet direkte via Zoom.

Du kan laste ned zoom eller bruke nettleseren din.
Pass på at lyden på din pc fungerer, verten modererer resten.
Se også informasjon om digital prøveforelesning og disputas.

Ex auditorio-spørsmål: Disputasleder vil invitere til ex auditorio-spørsmål, og disse kan foretas enten skriftlig eller muntlig ved å klikke "Raise hand" eller bruke Chat.

 

Delta på disputasen her (åpner kl. 11:00 den 4.juni 2020)

Se opptak av prøveforelesningen her fra 3. juni

 

Bedømmelseskomité

  • Professor Henrik Bjørnebye, Universitetet i Oslo (leder)
  • Seniorprofessor Jan Darpö, Uppsala Universitet (1. opponent)
  • Professor Ingunn Myklebust, Universitetet i Bergen (2. opponent)

Leder av disputas

Prodekan Vibeke Blaker Strand

Veiledere

Professor Ole Kristian Fauchald
Professor Endre Stavang

Sammendrag

Grunnvann er en viktig naturressurs for mennesker og miljø, samtidig som det er en økonomisk ressurs for eieren av grunnvannet. Hvem som eier retten til grunnvannet og hvordan regelverket for forvaltning av ressursen er, har både privat- og offentligrettslig betydning.

Vanskelig å regulere
Hvordan vi forvalter grunnvannet i dag, vil ha betydning for hvordan denne ressursen kan fungere i økosystemet og brukes av oss mennesker i morgen. Grunnvann er en vanskelig ressurs å regulere. Det skyldes blant annet at grunnvann gjerne finnes overalt i undergrunnen, samtidig som vi har liten kunnskap om omfanget og kvaliteten av ressursen.

I avhandlingen drøftes de tre hovedvirkemidlene vi har i norsk rett for å regulere og forvalte grunnvann: Eierskap, konsesjon og planlegging. Noen spørsmål som behandles er: Hvem eier grunnvannet og hva innebærer det å eie grunnvann? Hvilke hensyn vektlegges ved tildeling av offentlig konsesjon for bruken av grunnvann? Klarer vi å ivareta ressursen ved arealplanlegging hvor også andre interesser er involvert?

En lite regulert ressurs
Et hovedfunn er at grunnvann er en «lite påaktet, lite regulert og lite forvaltet ressurs» i norsk sammenheng. Det er få regler som direkte er tilpasset grunnvann, og de reglene vi har, er ikke alltid like treffende for denne typen ressurs i norsk sammenheng. Manglende prioritering av grunnvannsforvaltning har også medført at bl.a. EØS-rettslig regelverk ikke er gjennomført riktig.

Avhandlingen er den første større juridiske analysen av hvordan grunnvann er regulert i norsk rett.

English summary

Out of sight, out of mind – the rights to and management of groundwater in Norwegian law

Groundwater is an important natural resource for people and the environment, as well as an economic resource for the owner of the groundwater. The determination of ownership to groundwater and the legal regulation of the management of groundwater is of significance in both private and public law.

Difficult to regulate
How we manage groundwater today will have an impact on how this resource can function in the ecosystem and be of use to humans tomorrow. Groundwater is, however, a difficult resource to regulate. This is partly because it can be found almost everywhere underground, while we lack knowledge of the quantity and quality of the resource. The thesis analyses the three main tools for the regulation and management of groundwater in Norwegian law: Ownership, licencing, and planning. Some questions that are raised are: Who owns the groundwater and what does it mean to own groundwater? Which considerations are emphasized when awarding public licences for the use of groundwater? How can groundwater be safeguarded in land planning where other interests are also involved?

A rarely regulated resource
One of the main findings is that groundwater as a resource is rarely recognized, rarely regulated in law and rarely managed in practise. Very few regulations are directly adapted to issues of groundwater, and the rules that do exist are not always suitable for this kind of resource in the Norwegian context. The lack of priority given to groundwater management has also resulted in failure to implement parts of the EEA legal regulations properly.

The thesis is the first extensive legal analysis of Norwegian legislation applicable to management of groundwater.

 

Publisert 22. apr. 2020 16:18 - Sist endret 3. aug. 2020 11:58