English version of this page

Disputas: Forsvarets bistand til politiet

Cand.jur Kai Spurkland vil forsvare sin avhandling for graden Ph.d: Forsvarets bistand til politiet: En studie av de rettslige rammene for operativ bistand fra Forsvaret til politiet

Bildet kan inneholde: person, ansikt, hake, hode, panne.

Kai Spurkland

Foto: privat 

Det er begrenset antall plasser på disputasen. Det vil derfor bli påmelding i forkant. Påmelding gjelder også for de vitenskapelige ansatte ved fakultet. Nettskjema for påmelding finner du HER. Frist for påmelding er 22.  september.

Det vil også bli mulig å følge disputasen online via zoom (krever ingen påmelding). Vi gjør oppmerksom på at noen av setene i salen bak kandidaten og opponenten vil være synlig for de som ser på. Delta på disputasen her (åpner kl. 11:15 den 24.september 2020)

Tid og sted for prøveforelesning

Bedømmelseskomité

  • Professor Hans Petter Graver, Universitetet i Oslo (leder)
  • Professor Birgit Feldtmann, Aalborg Universitet (1. opponent)
  • Professor Gert Johan Kjelby, Universitetet i Bergen (2. opponent)

Leder av disputas

Dekan Ragnhild Hennum 

Veiledere

  • Professor Tor-Geir Myhrer
  • Professor Johan Boucht

Sammendrag 

KAN FORSVARET BISTÅ POLITIET SLIK STORTINGET ØNSKER?

Tema
Temaet for avhandlingen er de rettslige rammene for operativ bistand fra Forsvarets til politiet.  Når en krise truer, enten det er terrorisme, epidemier eller naturkatastrofer kan politiets ressurser bli satt under press – og Forsvaret kan være en aktuell bistandsressurs. Men når er det rettslig adgang til å la Forsvaret bistå politiet og hva kan denne bistanden gå ut på?

Bistand fra Forsvaret til politiet har vært et omstridt tema, både rettslig og politisk siden 1814. Terrorhendelsene 22. juli 2011 medførte en sterk økning i interessen for beredskapsevnen til norske myndigheter, herunder Forsvaret som bistandsressurs for politiet. Den økte oppmerksomheten avdekket flere uavklarte rettslige spørsmål.

Problemstillinger    
Avhandlingen behandler fire sentrale problemstillinger: Hvilke oppgaver kan Forsvaret bistå politiet med? I hvilke situasjoner kan Forsvaret bistå politiet? Hva kan Forsvaret bistå politiet med? Hvordan skal bistandsoppdrag gjennomføres? 

Konklusjoner
Avhandlingen avdekker at det er et gap mellom de politiske forventningene om hva Forsvaret kan bistå politiet med – og hva det i dag er rettslig adgang til. En bedre regulering av når og hvordan militære maktmidler kan brukes i politioppdrag og en bedre opplæring av bistandspersonell ville øke det rettslige handlingsrommet betydelig. Det er med andre ord et uutnyttet rettslig potensial for bruk av Forsvaret som bistandsressurs for politiet.


 

Publisert 9. sep. 2020 14:45 - Sist endret 1. okt. 2020 11:34