English version of this page

Disputas: Bård Sverre Tuseth

Cand. jur Bård Sverre Tuseth ved institutt for offentlig rett vil forsvare sin avhandling for graden ph.d: Trykkefrihed bør finde Sted. Grunnloven § 100 fra 1814 til 1905

Bildet kan inneholde: person, panne, nese, kinn, hake.

Bård Sverre Tuseth       Foto: UiO

Merk: Da disputasen vil bli streamet vil noen av setene bak kandidaten og opponentene bli synlige for de som ser på.

Tid og sted for prøveforelesning

Bedømmelseskomité

  • Professor emerita Kirsti Strøm Bull, Universitetet i Oslo (leder)
  • Professor Mats Kumlien, Uppsala Universitet (1 opponent)
  • Profssor Heikki Pihlajamäki, Helsinki Universitet (2 opponent)

Leder av disputas

Dekan Ragnhild Hennum

Veiledere

  • Professor emeritus Lars Björne
  • Professor Benedikte Moltumyr Høgberg

Sammendrag

Avhandlingen omhandler de rettslige grensene for offentlige ytringer fra vedtakelsen av Eidsvoll-grunnloven i 1814 og frem til straffeloven (1902). Den viser at friheten til å uttrykke seg offentlig ikke var vunnet gjennom vedtakelsen av trykkefrihetsbestemmelsen i § 100. 

Det skrivende publikum i Norge og andre liberale krefter forventet at grunnlovsarbeidet skulle føre frem til en bestemmelse som ga uttrykk for et liberalt trykkefrihetsregime. Grunnloven § 100 ble isteden et kompromiss der det var unntak fra trykkefriheten. Dessuten manglet Grunnloven et vern om demonstrasjonsrett, og vern om å kunne organiserer møter eller forsamlinger der folk fritt kunne uttrykke oppfatninger. 

Selv om opplysningstidsidealene Eidsvoll-grunnloven bygget på forutsatte en vidtgående trykke- og ytringsfrihet, fikk ikke idealene gjennomslag i den nyetablerte norske staten. Det ble ansett svært sensitivt å sette spørsmålstegn ved statsorganenes legitimitet eller kompetanse. Stortinget prioriterte ikke rettsområdet, og ga ingen ny trykkefrihetslovgivning i tråd med de føringene som lå i Grunnloven.

Lovgivningen om trykkefrihetens grenser fra det dansk-norske eneveldet fortsatte derfor i all hovedsak å være gjeldende rett i Norge også etter 1814, og det innebar at selv bagatellmessig eller berettiget kritikk kunne føre til strafforfølgning.


 

Publisert 23. mai 2022 14:39 - Sist endret 10. juni 2022 15:21