Instituttlunsj: Vitasspresentasjoner

4 av instituttets vitasser presenterer sine prosjekter. Instituttleder Ulf Stridbeck leder lunsjen.

Kroner og krenkelse - EMK artikkel 13 som oppreisningshjemmel i norsk rett

- Presentasjon av Henrik Vaaler.


Det er på dette rene at EMK artikkel 13 i noen tilfeller gir skadelidte rett på å søke oppreisning når en materiell konvensjonsrettighet har blitt krenket. På denne bakgrunn søker oppgaven å besvare  tre spørsmål:

(1) hvor langt strekker denne retten til oppreisning seg

(2) hvile  erstatningsvilkår oppstilles, og

(3) bør rettstilstanden avklares gjennom nasjonal lovgivning.

 

 

 

Barns prosessuelle stilling i saker etter barnevernloven

- Presentasjon av Kaija Marie Bjelland

Bjelland skriver om barns rettigheter under behandlingen av en barnevernssak i fylkesnemnda og for domstolene (ikke barneverntjenestens saksbehandling). Hun holder disse reglene opp mot prosessuelle rettigheter i EMK og BK, og ønsker å diskutere dette internasjonale aspektet - særlig barns tilgang til domstolene.

 

 

 

 

 

 

Varsling for offentlig ansatte

- Presentasjon av Mikkel Toft Gimse 

Gimse tar for seg arbeidsmiljølovens regler for varsling, og på hvilke måter de tilrettelegger/hindrer at ansatte i offentlig sektor varsler offentligheten om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen.

 

 

 

 

 

Rettskildebruk i forvaltningen: Med et særlig blikk på betydningen av rettsoppfatninger innad i utlendingsforvaltningen

- Presentasjon av Hege Kristine Aakre

Aakre skal for det første snakke om metodevariasjoner mellom forvaltningen og domstolene og hva som særpreger forvaltningsorganers rettsanvendelse. Deretter skal hun gå nærmere inn på den faktiske bruken av rettsoppfatninger fra overordnede innad i utlendingsforvaltningen. Avslutningsvis vil hun gå inn på hvilke implikasjoner den faktiske rettskildebruken i forvaltningen kan og bør ha på rettskildelæren som fag.

 

 

 

Arrangør

Institutt for offentlig rett

Publisert 18. jan. 2016 13:49 - Sist endret 7. juli 2016 08:22