Instituttlunsj: Instituttsaker

Instituttleder Ulf Stridbeck leder lunsjen.

Domus Bibliotheca. Foto: UiO.

Instituttsaker

Diskusjonssak 1: Faglige prioriteringer: Hvilke fagområder vil Institutt for offentlig rett at fakultetet skal prioritere ved kommende utlysninger av faste vitenskapelige stillinger?

  1. Diskusjonsnotat fra fakultetet med frist 10.6.2017 for innspill fra enhetene 
  2. Datagrunnlag til diskusjon om faglige prioriteringer: oversikt over IORs nåværende personalressurser
  3. Statistikk om fordeling av undervisning på hhv. interne og eksterne lærene på andre studieår - hhv. JUS2111 og JUS2211
  4. Samlefil med notater fra fjorårets stillingsplanarbeid (59 sider)

Tentativ høringsuttalelse fra IOR:

"Instituttleder mener at det er viktig å prioritere styrking av andelen interne lærekrefter på obligatoriske fag på annet studieår. Fjerde studieår har relativt god dekning av interne lærere. Generelt bør valgfag ikke prioriteres før situasjonen på annet studieår er vesentlig forbedret. Likevel bør det ikke allerede nå lyses ut stillinger i fag som nettopp har hatt en utlysning (statsrett, forvaltningsrett, sivilprosess) - for disse fagene kan det være en mulighet å ansette en professor II for en periode."

Diskusjonssak 2: Høringsinnspill fra IOR til høring om Innstilling fra arbeidsgruppen som har gjennomgått arbeidsplikt og Regler for godskrivning ved Det juridiske fakultet.

Saksdokumenter: Se Fakultetets nettside om forslag om endringer i godskrivingsreglene.

Leder for arbeidsgruppen, Erling Hjelmeng, vil presentere hovedpunktene fra innstillingen på frokostmøte for lærere den 12. mai.

Arbeidsgruppen har gjennomført en større kartlegging av fakultetets undervisningsressurser, og foreslår på bakgrunn av dette en rekke endringer. Noe er organisatoriske grep, hvor det foreslås at instituttleder skal i større grad involveres på undervisningssiden. Det foreslås at instituttleder skal kunne godskrive for undervisningsrelaterte oppgaver, og det foreslås også at det innføres et fradrag for vervet ansvarlig faglærer. Et flertall av arbeidsgruppen foreslår at forberedelsesfaktor for faste ansatte reduseres noe, imidlertid har arbeidsgruppen ikke blitt enig om en faktor eller en modell for forberedelsesfaktor for undervisning. Det presenteres to hovedmodeller; differensiert faktor og enhetlig faktor. Disse forslagene mener arbeidsgruppen representerer en mer rettferdig godskrivning av undervisning og undervisningsrelaterte oppgaver.

Tentativ høringsuttalelse fra IOR:

"Instituttleder er av den oppfatning at arbeidsgruppens flertalls anbefalinger om endringer av godskrivningsreglene i all hovedsak er fornuftige og bør tas til følge, med enkelte unntak:

- Godskriving av inntil 400 timer for nyansatte bør beholdes som en mulighet, men begrenses til de tilfeller hvor det er sterke saklige grunner for det.

- Godskriving av timer for fagansvar er løpende plikter (møter mv) og bør gis for hele perioden man har ansvaret"

 

Informasjonssaker

Oppdatering om fremdriften for Domus Tullin, nybygget ved Tullinløkka

 


Det serveres smørbrød og kaffe / te, deltagelse krever derfor påmelding.

Velkommen!

Publisert 11. nov. 2016 10:02 - Sist endret 4. juli 2017 12:58