Instituttlunsj: Folkerettens represalieinstitutt

Jørgen Sørgard Skjold innleder om sitt doktorgradsprosjekt som omhandler den alminnelige folkerettens regulering av represalier, også kjent i dag under betegnelsen mottiltak (counter-measures). Instituttleder Ulf Stridbeck leder lunsjen.

Jørgen Sørgard Skjold. Foto: IOR.

Med represalier menes i folkerettslig sammenheng handlinger som normalt er folkerettsstridig, men som rettmessig kan foretas som svar på en forutgående rettsstridig handling utgått fra en annen stat. Formålet med represaliehandlingen er å fremtvinge opphør av den rettsbrytende atferden som gir opphav til represaliene og/eller sikre rettferdig kompensasjon for påført skade. Med spor tilbake til antikkens internasjonale relasjoner er denne doktrinen for mellomstatlig håndhevelse i fredstid, blant folkerettens lengstlevende institutter (Skjolds personpresentasjon).


Det serveres smørbrød og kaffe / te, deltagelse krever derfor påmelding.

Velkommen!

Arrangør

Institutt for offentlig rett
Publisert 7. nov. 2016 14:44 - Sist endret 4. juli 2017 12:58