Instituttlunsj: Vitasspresentasjoner

Nora Marie Haune Bornø, Lucy Furuholmen, Maria Lisiecka og Tomas Midttun Tobiassen, vitenskapelige assistenter ved instituttet, presenterer sine prosjekter. Instituttleder Ulf Stridbeck leder lunsjen.

Likestillingsrelaterte spørsmål knyttet til foreldrepengeordningen - en rettighetsanalyse

- Presentasjon av Nora Marie Haune Bornø

Hvordan har utviklingen i foreldrepengeordningen vært egnet, eller uegnet, til å fremme likhet mellom kjønnene?

Oppgaven undersøker fire elementer i folketrygdlovens regulering: foreldrekvotenes lengde, den totale lengden på foreldrepengeperioden, aktivitetskravet og opptjening.

 

Ytringsfrihetens grenser i kunst og i falske nyheter

- Presentasjon av Lucy Furuholmen

 

En undersøkelse av forbrukerens forståelse av mangelsbegrepet contra det juridiske innholdet av begrepet. - En sammenligning av rettsreglenes og ordlydens innhold og grenser. 

- Presentasjon av Maria Lisiecka

Forbrukerkjøpsloven er på mange måter en moderne lov. Den følger flere av retningslinjene for lovtekst i klarspråkform, og dens bruksområde er myntet på alminnelige borgere. Forarbeidene tar sikte på at borgeren skal finne fram til gjeldende rett og bedømme sin egen situasjon selvstendig. På jusstudiet blir loven ofte proklamert som en ”enkel-” og ”lettleselig lov” til studentene. Dette gjør loven til et egnet testobjekt, nettopp for å undersøke om klarspråket er klart.

For å undersøke overnevnte har jeg gått empirisk til verks, med både kvantitative og kvalitative studier. Jeg vil presentere studien og de tendenser som framkommer av undersøkelsene på nåværende tidspunkt. Innspill og refleksjoner er svært velkomne.

 

Legalitetsprinsippets hjemmelskrav: Hva som kreves for å ha «grunnlag i lov» etter Grunnloven § 113

- Presentasjon av Tomas Midttun Tobiassen

 


Det serveres smørbrød, kaffe og te. Deltagelse krever derfor påmelding.

Velkommen!

Publisert 27. mars 2017 11:46 - Sist endret 5. feb. 2018 14:44