Instituttlunsj: Vitasspresentasjoner

Tiril Charlotte Sandbekk og Andreas Dalaker, vitenskapelige assistenter ved instituttet, presenterer sine prosjekter. Instituttleder Inger Johanne Sand leder lunsjen.

Rommet for kommunalt selvstyre i dispensasjonssaker etter plan- og bygningsloven

- Presentasjon av Andreas Dalaker 

Arealforvaltningen er et av de store krysningspunktene mellom kommunale og statlige interesser i norsk rett. På den ene siden skal det tas hensyn til langsiktige, nasjonale prioriteringer som bla. hensynet til en sammenhengende arealforvaltning og ivaretagelse av miljøinteresser. På den andre siden skal man ta tilstrekkelig hensyn til kommunenes behov for å ta valg og prioriteringer når det gjelder bruken av deres egne arealer. Ivaretagelse av alle disse hensynene kan i en del tilfeller føre til konflikt mellom nasjonale og kommunale prioriteringer. Særlig i dispensasjonsavgjørelser har dette blitt satt på spissen en rekke ganger. Konflikten blir særlig synlig her da avgjørelsene er enkeltvedtak med statsforvaltningen som klageinstans. Oppgaven reiser spørsmål om i hvilken utstrekning statlige myndigheter kan og må være tilbakeholdene med å overprøve kommunale vurderinger i disse sakene. Hva begrunner graden av intensitet i prøvingen, og hva er i tilfelle det rettslige grunnlaget for en slik tilbakeholdenhet?

Uaktsom ordlyd? Gjennomføringen av e-handelsdirektivet artikkel 14 i et klarspråkperspektiv

- Presentasjon av Tiril Charlotte Sandbekk

Temaet for avhandlingen og presentasjonen er gjennomføringen av E-handelsdirektivet artikkel 14 i norsk rett, nærmere bestemt den norske lovgiverens bruk av termene "forsett" og "grov uaktsomhet". E-handelsdirektivet artikkel 14 gir frihet fra erstatning og straff for visse lagringstjenester på nett. For å angi når nettvertens kunnskap om det ulovlige forhold medfører at vedkommende ikke er beskyttet etter bestemmelsen, benytter direktivet termene «actual knowledge» og «awareness» . Ved gjennomføringen i norsk rett ble den usikre ordlyden bevisst byttet ut med innarbeidede juridiske begreper. På denne måten mente den norske lovgiveren å lette anvendelsen av bestemmelsen.

Avhandlingens formål er tredelt. Et første formål er å fastlegge innholdet av kriteriene om subjektiv skyld i e-handelsdirektivet artikkel 14. Når resultatet sammenholdes med innholdet av begrepene «forsett» og «grov uaktsomhet» i norsk rett, leder det over til formål nummer to: Å vurdere den norske gjennomføringsbestemmelsens utforming, hovedsakelig lovgivers bruk av «forsett» og «grov uaktsomhet». Et siste, mer avledet formål er å belyse og illustrere de språklige utfordringer som oppstår når EØS-rettslige direktiver gjennomføres i norsk rett, og hvordan dette er egnet til å påvirke det norske lovspråket.


Det serveres smørbrød, kaffe og te. Deltagelse krever derfor påmelding.

Velkommen!

Publisert 23. mai 2018 21:21 - Sist endret 6. aug. 2019 08:51