Instituttlunsj: Fakultetet og framtiden. Strategi 2030 og spørreundersøkelsen om forskningsorganiseringen

Våren 2021 skal Det juridiske fakultet vedta sin strategi for perioden frem til 2030. Professor og fakultetstyremedlem Ole Kristian Fauchald innleder kort.

Instituttledelsen vil også orientere om en snart forestående spørreundersøkelse om forskningsorganiseringen ved fakultetet.

Instituttleder Inger Johanne Sand leder lunsjen.

Strategi 2030 - høringsfrist 20.april

Våren 2021 skal Det juridiske fakultet vedta sin strategi for perioden frem til 2030. Fakultetets strategi er en del av UiOs Strategi 2030. For mer infomasjon om prosessen, se fakultetets nettside for Strategi 2030.

I perioden 15. mars til 20. april kan ansatte og studenter komme med sine høringsinnspill til strategiutkastet som nå foreligger (PDF). Innspillene gis via et nettskjema og publiseres løpende på fakultetets nettsted.

Spørreundersøkelse blant fakultetets vitenskapelig ansatte om organiseringen av forskning ved fakultetet.

Fakultetsstyret har nedsatt en arbeidsgruppe som skal belyse fakultetets forskningsorganisering, herunder forskergruppeordningen. Rapporten vil etter planen bli sendt på høring sommeren 2021 og bli ferdigstilt i løpet av august 2021.

I den forbindelse har arbeidsgruppen utarbeidet en spørreundersøkelse. Fakultetet vil snarlig sende ut en invitasjon til de vitenskapelig ansatte om å delta. Målsettingen med undersøkelsen er å få informasjon om hva fakultetets enkeltforskere synes om dagens forskerorganisering generelt og forskergruppeorganiseringen spesielt, og om hvilke ønsker og behov de ansatte ønsker skal vektlegges i den fremtidige forskningsorganiseringen ved fakultetet. 

Arebidsgruppen består av:

  • Vibeke Blaker Strand (forskningsdekan/leder),
  • Katja Franko (IKRS),
  • Bård Anders Andreassen (SMR),
  • Christoffer Eriksen (IOR),
  • Margrethe Buskerud Christoffersen (IFP),
  • Katrine Broch Hauge (Nifs)
  • John Asland (i-leder)
  • Øyvind Henden (kontorsjef)

Per Jørgen Ystehede fra IKRS er gruppens sekretær.

Gruppens mandat:

Fakultetets forskning er organisert i forskergrupper. I dag er det til sammen oppnevnt 19 forskergrupper ved fakultetet. Arbeidsgruppen skal belyse fakultetets forskningsorganisering, og særlig se på om forskergruppeordningen er hensiktsmessig.

Gruppen skal innhente informasjon om hvordan dagens forskergrupper fungerer, og om hvilke ønsker og behov instituttene, forskergruppene og enkeltforskere har. Gruppen skal samle inn informasjon om hvordan forskningen er organisert ved tilsvarende fakulteter på UiO. 

Arbeidsgruppen skal i løpet av august 2021 avgi en rapport til fakultetsledelsen. Gruppen avgjør selv om den vil komme med anbefalinger til endringer av forskningsorganiseringen

Publisert 19. mars 2021 12:36 - Sist endret 17. nov. 2021 12:25