Midtveisevaluering: Juridisk metode for bruk av rettsavgjørelser fra instansene under Høyesterett

Stipendiat Karl Inge Rohde ved Institutt for offentlig rett presenterer sitt doktorgradsprosjekt "Juridisk metode for bruk av rettsavgjørelser fra instansene under Høyesterett".

Karl Inge Rohde

Karl Inge Rohde. Foto: UiO.

  • Kommentator er professor Ragna Aarli, Universitetet i Bergen
  • Midtveisevalueringen ledes av professor Inger Johanne Sand, Institutt for offentlig rett, UiO
  • Veileder er professor Sverre Blandhol, UiO, og medveileder er Bjarte Askeland, Universitetet i Bergen.

For tekstutkast, kontakt Karl Inge Rohde.

Om avhandlingen

Mens Høyesteretts avgjørelser har en veletablert posisjon i vår juridiske metodelære – de anses gjerne «noe nær bindende» for andre rettsanvendere – er metodespørsmålene for lagmannsrettenes og tingrettenes avgjørelser stadig gjenstand for uenighet. Dels kan man snakke om en vedvarende «debatt om underettsavgjørelser» i juridisk metodelære siden 1960-tallet, men dels kan man også snakke om en viss likegyldighet overfor temaet.

Temaets aktualitet er ikke blitt mindre etter at Høyesterett ble en ren prejudikatdomstol, slik at lagmannsrettene for det store antallet saker i praksis er vår øverste rettsinstans. Høyesterett har selv understreket lagmannsrettenes viktige rolle med å sikre rettsenhet når det gjelder straffutmåling. Fra annet hold er lagmannsrettenes rolle med å sikre rettsenhet framhevet mer generelt. Kan en slik rolle ivaretas uten noen avklart oppfatning om den juridiske metoden?

Prosjektet vil primært innta et domstolsperspektiv og fokusere på lagmannsrettenes avgjørelser; deres status som «rettskilde» og eventuelle nærmere metodenormer for bruken av slike avgjørelser i domstolshierarkiet. Temaet har tilknytningspunkter til mer overordnede problemstillinger, som metodenormenes rolle i metodelæren, hvorvidt slike normer kan variere mellom ulike rettsanvendere, og hva som er rettsvitenskapens rolle når det gjelder å utvikle slike normer.

Publisert 7. juni 2019 16:13 - Sist endret 23. juli 2019 12:08