Midtveisevaluering: Etterforskning ved uventede barnedødsfall

Stipendiat Lillian Bøylestad fra Avdeling for rettsmedisinske fag ved Oslo Universitetssykehus og Politihøgskolens forskningsavdeling presenterer sitt doktorgradsprosjekt. Meld deg på i nettskjema dersom du ønsker å følge den åpne delen av seminaret på Zoom.

Midtveisvalueringen gjennomføres i henhold til Retningslinjer for midtveisevaluering for doktorgradsprogrammet ved Det juridiske fakultet, UiO. Evalueringen består av en åpen seminardel (ca. 90 min.) og et lukket møte (ca. 30 min.). På det lukkede møte deltar instituttleder (eller dennes representant), veileder samt kommentator/ene. Stipendiaten kan inviteres til å delta om ønskelig.

  • Kommentatorer er professor Heidi Mork Lomell, Institutt for kriminologi og rettssosiologi, UiO, og førsteamanuensis Morten Magelssen fra Senter for medisinsk etikk ved Institutt for helse og samfunn, Medisinsk fakultet, UiO.
  • Midtveisevalueringen ledes av professor Christoffer C. Eriksen, Institutt for offentlig rett, UiO.
  • Hovedveileder er professor Thor-Geir Myhrer, Politihøgskolen. Medveiledere er professor emeritus Torleiv Ole Rognum fra Institutt for klinisk medisin, UiO (Avdeling for rettsmedisinske fag), og førsteamanuensis Synnøve Ugelvik, nestleder ved Institutt for offentlig rett, UiO.

Om Lillian Bøylestad

Lillian Bøylestad er utdannet som bachelor ved Politihøgskolen og er i tillegg cand. jur. fra UiO (2004). Fra 2017 har hun arbeidet som spesialrådgiver ved Oslo Universitetssykehus.

Bøylestad har tidligere arbeidet som rådgiver hos Fylkesmannen i Oslo og Akershus, og som spesialrådgiver ved Folkehelseinstituttet.

Om avhandlingsprosjektet

Prosjektet er finansiert av Bøylestads arbeidsgiver, Oslo Universitetssykehus. Avhandlingsprosjektet inngår i et samarbeid mellom ved Avdeling for rettsmedisinske fag, Oslo universitetssykehus, og forskningsavdelingen til Politihøgskolen.

Plutselige og uventede dødsfall hos små barn stiller politi- og påtalemyndighet, helsetjeneste og rettsmedisin ovenfor særlige utfordringer sammenlignet med dødsfall hos voksne. Ved slike dødsfall gjennomføres nesten alltid en rettsmedisinsk obduksjon, men det er ikke alltid at obduksjonen avdekker en klar dødsårsak. Det er derfor viktig at obduksjonsfunnene sammenholdes med opplysninger knyttet til barnet og dødsstedet. 

Politiet fikk i 2011 det som omtales som etterforskningsplikt i saker når barn under 18 år dør plutselig og uventet, jf. straffeprosessloven § 224 fjerde ledd. I saker hvor det ikke foreligger mistanke om straffbare forhold, finnes et frivillig helsetilbud om dødsstedsundersøkelse.

Prosjektet vil kartlegge hvilke krav til kvalitet som stilles ved de ulike undersøkelsene som gjennomføres ved uventet barnedødsfall. Studien vil analysere saksdokumenter fra politiets etterforskning og helsetjenestens dødsstedsundersøkelse, og vurdere i hvilken grad kravene etterleves.

Sentrale forskningsspørsmål:

  1. Hvilke faktorer er avgjørende for en vellykket etterforskningsprosess som i størst mulig utstrekning klarlegger hendelsesforløp og dødsårsak?  
  2. Hvilke tiltak kan gjennomføres for å bedre kvaliteten på etterforskningen?

Studien vil benytte retrospektive data fra en tiårsperiode, hvor vi gjennomgår saker med plutselig og uventet død hos barn fra hele landet.

Prosjektet er avgrenset til å omfatte dødsfall hos barn under fire år. Bakgrunnen er at det ved disse dødsfall også finnes et tilbud om dødsstedsundersøkelse i regi av helsetjenesten.

Riksadvokaten, Politidirektoratet og Helsedirektoratet har etter søknad gitt fritak for taushetsplikt, og Datatilsynet har gitt konsesjon for behandling av personopplysninger.

Påmelding

 Meld deg på i nettskjema dersom du ønsker å følge den åpne delen av seminaret på Zoom.

 

Publisert 5. feb. 2021 15:23 - Sist endret 7. mai 2021 14:42