Prøveforelesning: Eivind Furuseth

Cand.jur Eivind Furuseth ved Institutt for offentlig rett avholder prøveforelesning over oppgitt emne: En sammenligning av vilkår og rekkevidde av den norske ulovfestede gjennomskjæringsregel og OECDs 'principal purposes test' i BEPS Action 6.  

Tid og sted for disputasen

Leder av prøveforelesningen

Prodekan Erling Hjelmeng

Publisert 26. mai 2016 13:09