Prøveforelesning: Anne Kjersti Befring

Cand. jur Anne Kjersti Befring ved Institutt for offentlig rett avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Pbrl. § 1-3 bokstav c som skranke for pasientrettigheter overfor personell uten pasientkontakt i pasientforløp med genetisk kartlegging

Tid og sted for disputasen

Leder av prøveforelesningen

Dekan Dag Michalsen

 

Publisert 28. feb. 2019 11:20 - Sist endret 14. mars 2019 14:36