Lovforarbeider og annet retningsgivende materiale

Lovforarbeider til opplæringsloven 17. juli 1998 nr. 61

Ot.prp. nr. 46 (2007-2008) Om lov om endringer i opplæringslova (Om formålet med opplæringen).


Dette er forarbeidene til den nye § 1- 1 i opplæringsloven. Lovforslaget bygger på utredningen NOU 2007: 6 ledet av Inga Bostad (Bostadutvalget). Denne nye formålsparagrafen trådte i kraft fra 1. januar 2009 og avløste den gamle § 1- 2 fra 1998.

 


Ot.prp. nr. 40 (2007-2008) Om lov om endringar i opplæringslova og privatskolelova.

Forslag til utvidet videregående opplæring for voksne og forslag til ny plassering av prinsippet om tilpasset opplæring. Tidligere plassert i formålsbestemmelsen i oppl § 1- 2, nå ny og egen bestemmelse i § 1- 3. Forarbeidene presiserer imidlertid at flyttingen ikke skulle innebære noen realitetsendring hva gjelder innholdet i bestemmelsen.

 


Ot.prp. nr. 7 (2003-2004) Om lov om endringar i lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova).

Departementet foreslår bl.a. nedleggelse av Rådet for fagopplæring i arbeidslivet og opplæringsrådet. Formålet er å ivareta samarbeidet mellom departementene og partene i arbeidslivet ved å etablere alternative og mer fleksible møteplasser. Videre forslag om endring av opplæringsloven 13- 2, slik at fylkeskommunene blir ansvarlig for vedtak om plassering i institusjon etter barnevernsloven § 8-4 (lov av 17. juli. 1992).

 


Ot.prp. nr. 55 (2003-2004)Om lov om endringar i opplæringslova og friskolelova.

Gjelder bl.a. endringer hva gjelder minoritetselevers rett til særskilt språkopplæring.

 


Ot.prp. nr. 25 (2002-2003) Om lov om endringar i lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa § 4A-3 (opplæringslova).

Utkast til endring av oppl § 4A-3. Endringsforslaget bygger på en rapport fra Kommunal og regionaldepartementet som gikk ut på at søkere til videregående skoler skal vurderes ut i fra sin realkompetanse. Begrepet realkompetanse omfatter en persons formelle og uformelle kompetanse, og favner således videre enn bestemmelsen har gjort til nå. Bakgrunnen for å innføre et mer omfattende vurderingsbegrep er å bøte på problemet personer som ikke kan dokumentere utdanningen støter på når en skal finne arbeid. Endringen er i hovedsak ment å hjelpe personer som kommer til Norge for å søke utdanning og arbeid her.

 


Ot.prp. nr. 67 (2002-2003) Om lov om endringar i lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova). Om større lokal handlefridom i grunnopplæringa.

Bl.a. om opplæringsloven § 8-2 om at elevene kan deles i grupper etter behov. Bestemmelsen fikk virkning fra 01.08.2003 sammen med andre bestemmelser for organiseringen av elevene (opplæringsloven kapittel 8).

 


Ot.prp. nr. 72 (2001- 2002) Om lov om endringar i lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (Om skolemiljøet til elevane).

Forslag til nytt kapittel om skolemiljø i opplæringsloven. Lovforslaget er departementets svar på Stortingets vedtak fra 18. mai 2000, hvor regjeringen bes legge frem forslag om å lovfeste arbeidsmiljøbestemmelser for elever og studenter. Lovforslaget utgjør det kommende kapittel 9a i opplæringsloven, som er et viktig og ofte referert kapittel hvor krav til elevenes fysiske og psykososiale miljø lovfestes. Av særlig interesse er proposisjonenes pkt. 6.2.2, hvor det påpekes at det vanskelig vil la seg gjøre å gi en individuell rett til et godt psykososialt miljø gjennom loven. Forslaget ble imidlertid ikke tatt til følge av Stortinget, under den begrunnelse at de ønsket en tydeligere rettighetsfesting av elevenes skolemiljø.

 


Ot.prp. nr. 94 (2001-2002) Om lov om endringar i lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova).

Forslag til endring av oppl § 2-1, 6. ledd om gratis grunnskoleopplæring. Endringen innebærer presisering av lovteksten, slik at det skal komme tydeligere frem at grunnskoleopplæringen skal være gratis.

 


Ot.prp. nr. 78 (1998-99) Om lov om endringar i lov 17. juli 1998 nr 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova).

Ungdom med tegnspråk som førstespråk får rett til å velge utdanning på tegnspråk i et tegnspråklig miljø, eller på en vanelig videregående skole med tolk. Ellers endringer av loven som innebærer presiseringer av enkeltbestemmelser.

 


Ot.prp. nr. 46 (1997-98) Om lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova).

Tilsvarende innhold som Ot.prp. nr 36 (1996- 1997) Om lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova). Det ble gitt to proposisjoner over samme lov, men det blir uttrykkelig nevnt i denne proposisjonen at forslaget til endringer av lov 08.06.1973 om lærerutdanning ikke blir behandlet her, men i stedet i forbindelse med NOU 1996:22 ”Lærerutdanningen. Mellom krav og ideal”. Det nevnes videre at forslag til faget kristendomskunnskap med religions- og livssynskunnskap, og elevers mulighet for valg av dette, av praktiske grunner er behandlet i egen lovproposisjon (jf. proposisjonens pkt. 1. Hovedinnhold i proposisjonen. Innledning).

 


Ot.prp. nr. 36 (1996-97) Om lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova).

Lovforslaget om ny felles lov for grunnskole og videregående opplæring på bakgrunn av NOU 1995: 18. Lovforslaget innebærer en sammenslåing og erstatning av de fem forutgående lovene: grunnskoleloven, lov om videregående opplæring, fagopplæringsloven, privatskoleloven og lov om voksenopplæring. Reform 94 som ga rett til tre års videregående opplæring og reform 97 som innførte 10 års grunnskoleopplæring, samt de endrede samfunnsforhold siden ikrafttredelsen av disse lover, var utslagsgivende for en gjennomgang og revisjon av lovverket.

 


NOU 1995: 18. Ny lovgivning om opplæring. ”… og for øvrig kan man gjøre som man vil”.

Utvalgsarbeidet som ligger til grunn for opplæringsloven av 17. juli 1998 nr. 61. Inneholder utførlig redegjørelser for grunnprinsippene i loven og for forståelsen av de enkelte bestemmelsene.


 

Publisert 19. jan. 2010 13:57 - Sist endret 29. sep. 2010 09:07