Etterforskning ved uventede barnedødsfall

Tema for prosjektet er å undersøke kvaliteten på etterforskningen i saker med uventede dødsfall hos små barn.

Enslig huske uten noen på

Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

Om prosjektet

Plutselige og uventede dødsfall hos små barn stiller politi- og påtalemyndighet, helsetjeneste og rettsmedisin ovenfor særlige utfordringer sammenlignet med dødsfall hos voksne. Ved slike dødsfall gjennomføres nesten alltid en rettsmedisinsk obduksjon, men det er ikke alltid at obduksjonen avdekker en klar dødsårsak. Det er derfor viktig at obduksjonsfunnene sammenholdes med opplysninger knyttet til barnet og dødsstedet. 

Politiet fikk i 2011 det som omtales som etterforskningsplikt i saker når barn under 18 år dør plutselig og uventet, jf. straffeprosessloven § 224 fjerde ledd. I saker hvor det ikke foreligger mistanke om straffbare forhold, finnes et frivillig helsetilbud om dødsstedsundersøkelse.

Mål

Prosjektet vil kartlegge hvilke krav til kvalitet som stilles ved de ulike undersøkelsene som gjennomføres ved uventet barnedødsfall. Studien vil analysere saksdokumenter fra politiets etterforskning og helsetjenestens dødsstedsundersøkelse, og vurdere i hvilken grad kravene etterleves.

Sentrale forskningsspørsmål:

  1. Hvilke faktorer er avgjørende for en vellykket etterforskningsprosess som i størst mulig utstrekning klarlegger hendelsesforløp og dødsårsak?  
  2. Hvilke tiltak kan gjennomføres for å bedre kvaliteten på etterforskningen?

Fremdriftsplan

Avhandlingen leveres våren 2022. 

Finansiering

Studien finansieres av Oslo universitetssykehus, Avdeling for rettsmedisinske fag, og utføres i samarbeid med Politihøgskolen.

Publisert 24. aug. 2020 13:22 - Sist endret 26. aug. 2020 09:05

Deltakere

  • Lillian Bøylestad
  • Tor-Geir Myhrer (Professor emeritus), hovedveileder
Se alle deltakere