English version of this page

Aktiv saksstyring under saksforberedelsen i sivile saker - i europeisk belysning

Tema for prosjektet er aktiv saksstyring under saksforberedelsen i sivile saker.

Illustrasjon: timeglass, klubbe, bøker

Illustrasjonsfoto: Colourbox.com.

Om prosjektet

Tvistelovens formålsbestemmelse er nedfelt i § 1-1. Det fremgår der at loven skal legge til rette for en forsvarlig, rask, effektiv og tillitsskapende behandling av rettstvister. Rettens saksstyring er et viktig verktøy for å oppnå disse formålene, men balanseringen av de ulike hensynene er krevende.

I prosjektet vil jeg foreta en helhetlig analyse av reglene knyttet til aktiv saksstyring under saksforberedelsen.

  • Gir eksisterende virkemidler og begrensninger et godt grunnlag for en forsvarlig, rask og konsentrert behandling av rettstvister?
  • Er det nødvendig med endringer i regelverket for at aktiv saksstyring i større grad kan realisere tvistelovens formål?

Rommet mellom ideal og brudd synes i dag å være så stort at man kan spørre seg om reglene gir hensiktsmessige verktøy for det man ønsker å oppnå. På den annen side vil for presise regler kunne innebære at nødvendig nyanseringer og tilpasninger for den enkelte sak går tapt.

De norske rettsreglene vil også belyses i et europeisk perspektiv. Har andre land funnet bedre løsninger for den rettslige reguleringen av aktiv saksstyring?

Prosjektet er konsentrert om tingrettens saksforberedelse, ettersom denne fasen legger klare føringer for resten av saksbehandlingen.

Mål

Målet med prosjektet er å klargjøre og evaluere eksisterende virkemidler og begrensninger for aktiv saksstyring under tingrettens saksforberedelse, herunder å identifisere mulige endringer. Hvordan kan regelverket utformes for å fungere som styringsverktøy i ulike situasjoner, samtidig som det sikrer en god balanse mellom de ulike hensynene som skal ivaretas?

Finansiering

Universitetet i Oslo.

Avhandlingen leveres våren 2024.

Publisert 30. apr. 2020 09:34 - Sist endret 7. mai 2020 09:20

Deltakere

  • Silje Gjølberg Finnanger
Detaljert oversikt over deltakere