Digital velferdsstat

Velferdsstaten er i rask endring. Med stadige nye oppgaver som skal løses med økte krav til effektivitet tvinger nye digitale løsninger seg fram. Digitaliseringen skaper mange nye rettslige spørsmål og avdekker også nye svar på gamle spørsmål. Gjennom prosjektet Digital velferdsstat søker vi å bidra med ny kunnskap gjennom langsiktig forskning, innovativ undervisning og dialog med offentlige myndigheter.

Abstrakt AI-generert bilde

AI-generert bilde av stikkordene "welfare state" fra wombo.

Er du interessert student?

Er du student og interessert i prosjektet? Det finnes en rekke muligheter for deg til å fordype deg i temaet. Les mer om aktuelle valgemner, masteroppgaver og annet på våre studentrettede nettsider.

Studieinformasjon

 

Om programmet

Programmet har som mål å bygge kunnskap systematisk over tid på et område med lite forskning i dag. Slik kunnskaps- og kompetanseutvikling er bare mulig gjennom å etablere et sterkt og uavhengig forskningsmiljø som arbeider med grunnlag i faglig frihet.

Det er behov for grunnleggende teori- og begrepsutvikling, kritisk analyse av gjeldende rett, så vel som anvendt juridisk forskning. Dette fordrer både oppbygging av fagmiljøene i akademia, og systematisk samarbeid mellom akademia og NAV, og da særlig fagmiljøene i NAV som har ansvaret for digitalisering av NAVs virksomhet. 

Avtalen skal legge til rette for langsiktighet. For å kunne bygge opp fagfeltene planmessig, skal det i den første perioden av avtalen satses på studenter, vitenskapelige assistenter, stipendiater og postdoktorer, med tanke på å rekruttere personer som kan fylle fremtidige faste stillinger innenfor de sentrale fagområdene. Studier og forskning må sees i sammenheng i denne perioden, blant annet gjennom masteroppgaver og studentprosjekter i Lovlab.

Programmet skal skape møteplasser mellom ansatte og studenter fra fakultetet og NAV. Særlig viktig er det at personer med juridiske kunnskaper og ferdigheter eksponeres for aktuelle rettslige problemstillinger utløst av ny teknologi, og gis en grunnleggende forståelse for forvaltningsteknologien i NAV. Utviklingen av den digital velferdsstat stiller krav til forvaltningen om å fornye og forbedre eksisterende praksiser. På noen områder kan det være nødvendig for å innovere. Satsingen skal derfor bidra til eksperimentell forskning og utdanning, med sikte på å prøve ut nye forvaltningsmetoder og nye former for rettslig regulering. På den måten kan det skapes grobunn for rettslig innovasjon – nye måter å bruke juss som verktøy for å sikre effektivitet, rettssikkerhet og digitalt medborgerskap

Dette er bakgrunnen for satsningens tre hovedpilarer:

1.    Et mer relevant studietilbud
2.    Forskning på den digitale velferdsstaten
3.    En bred faglig arena for samarbeid, kunnskapsutvikling, innovasjon og formidling
 

1. Et mer relevant studietilbud

Det er stort behov for å utdanne juridiske kandidater med høy kompetanse innen lovgivningslære, forvaltningsrett og trygderett, som også har forståelse for utfordringene og mulighetene bruk av ny teknologi i velferdsforvaltningen fører med seg. Tett kontakt mellom JUS og NAV om studietilbud kan sikre at studietilbudet utdanner jurister med relevant kompetanse, og masteroppgaver og utredninger i Lovlab kan gi selvstendige forskningsbidrag til feltet. Et sterkt studietilbud innen området digital velferdsstat, er også en viktig kanal for rekruttering av fremtidige forskere.

2. Forskning på den digitale velferdsstaten

For å kunne bygge opp fagfeltene planmessig, skal det i den første perioden av avtalen satses på studenter, vitenskapelige assistenter, stipendiater og postdoktorer, med tanke på å rekruttere personer som kan fylle fremtidige faste stillinger innenfor de sentrale fagområdene. I denne fasen kan det være hensiktsmessig å ansette fagfolk utenfor UiO med spisskompetanse i bistillinger/som gjesteforskere. Samarbeidet skal bidra til at forskningen holder følge etter hvert som spørsmål oppstår og endres i takt med utviklingen i både det rettslige rammeverket, de digitale mulighetene og forvaltningens arbeid.
 

3. En bred faglig arena for samarbeid, kunnskapsutvikling, innovasjon og formidling

Prosjektet skal danne grunnlag for et nært og systematisk samarbeid mellom JUS og NAV, i tillegg til å fremme kontakt med og formidle til også andre aktører. Dette gjelder både akademia og forvaltning. Den erfaringsbaserte kunnskapen blant ansatte og borgere som er i kontakt med NAV, representerer en verdifull ressurs i kunnskapsutviklingen i NAV. 
 

Mål

Norsk forvaltning er i endring. Digitale elementer i saksbehandling er ikke nytt, men i dag er det mulig for offentlig forvaltning å automatisere, forutsi, identifisere, utrede, overvåke, avdekke, målrette og sanksjonere på nye måter, og i langt større omfang enn tidligere. Det er gitt nye hjemler for helautomatisert saksbehandling, det gjøres forsøk med maskinlæring og kunstig intelligens, og innovativ bruk av stordata. Analysen av velferdsstaten og forvaltningen må utvikles parallelt med den tekniske og politiske utviklingen. Innen tradisjonelle juridiske fagområder som forvaltningsrett, trygderett og diskrimineringsrett må kjente rettslige regler og begreper vurderes på nytt, og nye utvikles. Samtidig påvirkes norsk forvaltning av den raske utviklingen av internasjonale rettskilder og retningslinjer som omhandler ulike former for digitalisering.

Gjennom forskning, undervisning og formidling skal prosjektet Digital velferdsstat bidra til å utvikle rettslig analyse av fremtidens velferdsstat.

Bakgrunn og finansiering

Digital velferdsstat er ett av fire delprosjekter som inngår i en større strategisk samarbeidsavtale mellom NAV og Juridisk fakultet.

Andre relevante prosjekter

 

Publisert 19. aug. 2021 10:53 - Sist endret 25. sep. 2022 20:47