Transnasjonale familierelasjoner i Norge. Aktuelle rettslige utfordringer

Siktemålet med dette doktorgradsprosjektet er å se hvordan rettslig og kulturell diversitet behandles og eventuelt formaliseres i rettssystemet.

Status for dette delprosjektet

Tone Linn Wærstad levert 27.mars 2015 avhandlingen "Protecting Muslim Minority Women’s Human Rights at Divorce. Application of the Protection against Discrimination Guarantee in Norwegian Domestic Law, Private International law and Human Rights Law" til bedømmelse for graden ph.d.

Opprinnelig prosjektbeskrivelse

Den demografiske utviklingen i Norge der ekteskaps- og familierelasjoner i økende grad er transnasjonale bringer med seg ulike samfunnsendringer, som fører til behov for rettslig nytenkning både på lovgiver, domstols- og forvaltningsnivå. Siktemålet med doktorgradsprosjektet er å se hvordan rettslig og kulturell diversitet behandles og eventuelt formaliseres i rettssystemet. Rettskulturer med bakgrunn i shariarett vil få sentral betydning.

Prosjektet vil avdekke hensyn som bør tillegges vekt i en slik formaliseringsprosess innenfor rammen av det menneskerettslige diskrimineringsvernet. Hensynet til innvandrerkvinner har vært trukket inn både som argument for og i mot formalisering av muslimsk familierett. Jeg vil derfor anlegge et grunnet (”grounded”) perspektiv, for å se hvordan rettslig pluralisme spiller seg ut i praksis for muslimske innvandrerkvinner som lever transnasjonale liv. Dette vil gi en større forståelse for disse kvinnenes rettslige behov og den rolle de spiller i dette krysset mellom lokal-, nasjonal- og internasjonal rett.

Prosjektet tar utgangspunkt i prinsippene om likhet og frihet som grunnormer rettssystemet bygger på og som også er de to gjennomgående rettighetsperspektivene i FNs kvinnekonvensjon. Prosjektet innbyr til en nærmere vurdering av fortolkningen av likhets- og frihetsprinsippets etter de ulike relevante folkerettslige kildene, herunder om praksis fra de forskjellige overvåkningsorganene sammenfaller eller skiller seg fra hverandre. CEDAW skiller seg fra de andre Menneskerettighetsinstrumentene ved å stille sterke krav til partene om at rettighetene skal gjøres reelle jamfør konvensjonens fortale, og at den kun er rettet mot kvinner. Disse trekkene vil utgjøre utgangspunktet for denne vurderingen.

Presentasjoner

  • “Minority Women’s Equality Rights at the Dissolution of Marriage”. RIF-meeting - Ph.D projects concerning Islamic law and the family, University of Neijmegen 24. mars 2011
  • "Canada's Multiculturalist Policy - Feminist Voices in the Debate about Shariah Councils". FFRRs avslutningskonferanse "Rettigheter, representasjon og inkludering" 23. mars 2011
  • “Balancing the protection of cultural plurality with women’s equality rights in the field of family law”. Konferanse "Multiculturalism in Nordic Welfarestates", Aalborg University 21-23.mars 2011
Publisert 21. feb. 2013 15:00 - Sist endret 29. apr. 2016 15:05